skip to Main Content

Verbeterkans voor ambtenaar met een alcoholprobleem?

De Centrale Raad van Beroep oordeelde op 30 oktober 2014 dat het bieden van een verbeterkans voor een ambtenaar met een alcoholprobleem achterwege kon blijven. De ambtenaar heeft zich door zijn gedragingen definitief gediskwalificeerd voor het op betrouwbare wijze vervullen van zijn functie.

De feiten

De ambtenaar was sinds 1998 werkzaam als brugwachter bij de provincie Noord-Holland. In 2010 is er een schriftelijke berisping opgelegd wegens plichtsverzuim, bestaande uit ongeoorloofd afwezig zijn gedurende drie werkdagen. Daarbij is tevens kenbaar gemaakt dat de provincie zich zal beraden op een andere disciplinair straf, mogelijk ontslag, als de ambtenaar nogmaals niet op  werk verschijnt. Op 8 juni 2010 wordt de ambtenaar dronken tijdens het werk aangetroffen door de politie tijdens het werk en de ambtenaar was niet meer in staat zijn werkzaamheden te verrichten. De ambtenaar heeft zijn alcoholprobleem herkend. De ambtenaar wordt geschorst en stelt zich onder behandeling. De provincie ontslaat de ambtenaar op basis van ongeschiktheid en onbekwaamheid voor de vervulling van zijn functie anders dan wegens ziekte per 15 januari 2011. Daaraan heeft ze het voorval van 8 juni 2010 ten grondslag gelegd, maar ook is daarbij betrokken de eerder opgelegde disciplinaire maatregel.

De ambtenaar gaat in bezwaar en vervolgens in beroep bij de rechtbank. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. De rechtbank oordeelt dat niet ter discussie staat dat de ambtenaar tekortkomingen heeft die hem ongeschikt maken voor zijn functie, maar volgens de rechtbank had de ambtenaar nog een verbeterkans aangeboden moeten worden geboden.

In hoger beroep stelt het bestuursorgaan dat er sprake is van een bijzonder sprekend geval op grond waarvan het bieden van een verbeterkans niet zinvol is.

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2014:3552)

Tussen partijen is niet in geschil of de ambtenaar te kort is geschoten in zijn functie en het geschil spitst zich in hoger beroep toe of er nog een verbeterkans had moeten worden geboden.

Naar vaste rechtspraak is een ontslag op grond van ongeschiktheid voor de vervulling van de functie anders dan wegens ziekte in het algemeen niet toelaatbaar als de ambtenaar niet op zijn functioneren of gedrag is aangesproken en in de gelegenheid is gesteld dit te verbeteren (CRVB 18 maart 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL9739). Dit is alleen in bijzonder sprekende gevallen, waarin de ambtenaar zodanig blijk heeft gegeven niet over de vereiste eigenschappen, mentaliteit en/of instelling te beschikken dat het geven van een verbeterkans niet zinvol is (CRVB, 4 maart 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL6906).

Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat er sprake is van zo’n bijzonder geval. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat de functie van de ambtenaar een solitaire functie is. Er zijn geen collega’s die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig kunnen zijn en kunnen ingrijpen als de ambtenaar niet in staat is zijn functie naar behoren te vervullen. Volgens de provincie kan het niet goed uitvoeren van de werkzaamheden als brugwachter tot incidenten en ongevallen leiden, hetgeen de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen en tot een grote hoeveelheid klachten leiden, hetgeen nadelig is voor het imago van de provincie.

Op 8 juni 2010 heeft de ambtenaar zich schuldig gemaakt aan een gedraging die verder gaat dan het niet verschijnen op het werk vanwege het drinken van veel alcohol op de daaraan voorafgaande avond, namelijk het onder werktijd drinken van (veel) alcohol, waardoor hij niet in staat was de werkzaamheden te verrichten. Zeker gezien de voorgeschiedenis en de eerder gegeven berisping had de ambtenaar moeten beseffen dat dergelijk gedrag niet toelaatbaar was. De Raad oordeelt dat de verbeterkans ter zake achterwege kon blijven. De ambtenaar heeft zich door zijn gedragingen definitief gediskwalificeerd voor het op betrouwbare wijze vervullen van zijn functie.

 

 

 

Back To Top