skip to Main Content

Algemene voorwaarden Van der Hoeven Advocatuur B.V. te Breda,
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20 14 25 36

1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid:
Van der Hoeven Advocatuur: Van der Hoeven Advocatuur B.V., hierna “Van der Hoeven Advocatuur” is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur in de ruimste zin van het woord.
1.2 De opdrachtgever: de contractspartij van Van der Hoeven Advocatuur.

2 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgever aan Van der Hoeven Advocatuur verstrekt, alsmede op eventueel aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden, zijn mede gemaakt ten behoeve van al degene die voor Van der Hoeven Advocatuur werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, alsmede ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht door Van der Hoeven Advocatuur zijn ingeschakeld.

3 Opdracht
3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Van der Hoeven Advocatuur is aanvaard.
3.2 Tot aanvaarding is Van der Hoeven Advocatuur nimmer verplicht.
3.3 Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Hoeven Advocatuur. Een opdracht geldt voor onbepaalde tijd.

4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Van der Hoeven Advocatuur bepaalt, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
4.2 Van der Hoeven Advocatuur zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar geeft nimmer de garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat.
4.3 Van der Hoeven Advocatuur voert haar werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig beroepsbeoefenaar uit, onder inachtneming van de op haar toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4.4 Deze opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door Van der Hoeven Advocatuur verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4.5 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van die werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door de derde worden aanvaard.

5 Inschakeling van derden
5.1 Van der Hoeven Advocatuur is bevoegd om namens en op kosten van de opdrachtgever diensten van derden te betrekken. Hierbij zal Van der Hoeven Advocatuur vanzelfsprekend de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 Indien een ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, dan is het Van der Hoeven Advocatuur toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.
5.3 Van der Hoeven Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde of voor tekortkomingen in van derden ontvangen informatie, behoudens opzet of grove schuld van Van der Hoeven Advocatuur.

6 Honorarium en kosten
6.1 De opdrachtgever is aan Van der Hoeven Advocatuur een honorarium, te vermeerderen met BTW, alsmede een
vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd.
6.2 De gemaakte kosten bestaan uit:

  • De te specificeren kosten, zoals ondermeer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten ten behoeve van taxaties en vertalingen en dergelijke.
  • Niet eenvoudig te specificeren kosten, zoals porto, fax, e-mail en dergelijke, forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium en te vermeerderen met BTW.

6.3 Van der Hoeven Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel einddeclaratie verrekend worden.
6.4 Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in het artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van opdrachtgever mogen komen.

7 Betaling
7.1 De betaling van declaraties dient, zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op de wijze zoals de declaratie vermeld.
7.2 Indien na het verstrijken van deze termijn, door Van der Hoeven Advocatuur nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
7.3 Als Van der Hoeven Advocatuur incassomaatregelen neemt ter incassering van openstaande declaraties, dan is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten en de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden verschuldigd.
De buitengerechtelijke kosten bedragen twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een maximum van 15 % van de hoofdsom, te vermeerderen met de vervallen vertragingsrente; bij incassering via de kantonrechter worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld overeenkomstig “de staffel kantonrechters”, gepubliceerd als bijlage bij het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten (www.verenigingvoorrechtspraak.nl).
7.4 Van der Hoeven Advocatuur heeft het recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of volledig heef voldaan, en is bevoegd declaraties waarvan de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken te verrekenen met de onder de Stichting Derdengelden voor de opdrachtgever ontvangen bedragen.
7.5 Op verzoek van de opdrachtgever, ontvangt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een specificatie van declaratie voor de verrichte werkzaamheden.

8 Hoofdelijkheid
8.1 Voor de voldoening van de declaraties van Van der Hoeven Advocatuur zijn hoofdelijk aansprakelijk:
Ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk; ieder van die partijen;
8.2 Voor de voldoening van de declaraties van Van der Hoeven Advocatuur zijn hoofdelijk aansprakelijk: ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon: de rechtspersoon en de opdrachtgevende directeur;
Ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern: de rechtspersoon,  de opdrachtgevende directeur en de holding.

9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Van der Hoeven Advocatuur voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van  Van der Hoeven Advocatuur in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden desgevraagd door Van der Hoeven Advocatuur nadere inlichtingen verschaft.
9.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Van der Hoeven Advocatuur in verband met door Van der Hoeven Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10 Vrijwaring
10.1 De opdrachtgever vrijwaart Van der Hoeven Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege Van der Hoeven Advocatuur en behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of adviezen.

11Gegevens derden
11.1 De gegevens van de opdrachtgever en de wederpartij worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, dat wordt beheerd door Van der Hoeven Advocatuur. Tevens worden de gegevens opgenomen van de bij de zaak betrokken derden, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) gerechtelijke instanties, gemeenten, deurwaarders en belastingsdienst.
11.2 De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder mede is begrepen de declaratie van de werkzaamheden.

12 Melding ongebruikelijke transacties
12.1 Van der Hoeven Advocatuur is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen, indien Van der Hoeven Advocatuur van oordeel is dat van de transacties op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting melding gemaakt dient te worden.

13 Geschillen
13.1 Klachten dienen binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven, aan Van der Hoeven Advocatuur te worden voorgelegd.
13.2 De interne klachtenregeling van Van der Hoeven Advocatuur is van toepassing.
13.3 Klachten ten aanzien van de advocaat zullen uiteindelijk uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

14 Rechtskeuze, forumkeuze
14.1 Op de rechtsverhouding tussen Van der Hoeven Advocatuur en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van die rechtsverhouding,  die niet (meer) behoren tot de Geschillencommissie Advocatuur zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda

15 Diversen

15.1 Afwijkingen van deze Voorwaarden  gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Van der Hoeven Advocatuur en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

Back To Top