Ambtenarenrecht Breda

Ervaren en bevlogen advocaat arbeidsrecht, gespecialiseerd in de financiele gevolgen van
ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het ambtenarenrecht kent Mr. Angela van der Hoeven als geen ander. Voor een advocaat op het gebied van ambtenarenrecht in Breda bent u bij Van der Hoeven Advocatuur aan het juiste adres. Wie bij de overheid werkt, zoals bij de gemeente, de provincie en het Rijk, heeft een afwijkende rechtspositie. Als ambtenaar valt u namelijk onder het ambtenarenrecht – een rechtsgebied dat beheerst wordt door het bestuursrecht. Krijgt u als ambtenaar dan ook te maken met juridische vraagstukken, dan kan Mr. Angela van der Hoeven u met haar expertise in het ambtenarenrecht in Breda en omgeving verder helpen.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenarenrecht (WNRA) in werking getreden. Deze wet geldt voor iedere ambtenaar die bij een overheidswerkgever werkt.

Invoering WNRA

De invoering van de WNRA betekent dat de eenzijdige aanstelling voor een groot deel van de ambtenaren komt te vervallen. Een groot deel van de ambtenaren komt te vallen onder het reguliere arbeidsrecht. Ook worden de procedures niet meer gevoerd volgens het bestuursprocesrecht maar volgens het civiele procesrecht. Op deze ambtenaren blijft wel de Ambtenarenwet 2017 van toepassing. Aan de ambtenaar worden bijzondere eisen gesteld, die onder meer betrekking hebben op de integriteit van de ambtenaar.

Door de invoering van de WNRA zijn er ook nieuwe groepen van ambtenaren ontstaan, die komen te vallen onder de Ambtenarenwet 2017, zoals bijvoorbeeld ambtenaren van het UWV.

Niet voor alle ambtenaren

De WNRA geldt echter niet voor alle ambtenaren. Van de WNRA is een aantal groepen ambtenaren uitgezonderd, zoals politiepersoneel, rechters, militairen en burgers werkzaam bij het Ministerie van Defensie en politieke ambtsdragers. Deze groep van ambtenaren behoudt de eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling. Tevens is op deze ambtenaren het bestuursprocesrecht nog steeds van toepassing, met procedures van bezwaar, beroep en hoger beroep.

Ambtenaren werken in het openbaar belang en in het publieke domein. Ze blijven een bijzondere rechtspositie houden, waarbij een hoge mate van integriteit geldt.

Het ambtenarenrecht ken ik als geen ander. Ik ken de verschillende Cao’s en rechtspositieregelingen. Ik ben tevens goed op de hoogte van het sociale zekerheidsrecht voor ambtenaren, zoals bovenwettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij.

Advocaat ambtenarenrecht

Ambtenaren doen er verstandig aan om bijtijds een advocaat ambtenarenrecht te raadplegen. Het niet tijdig onderkennen van een besluit of handeling, het daartegen geen actie ondernemen kan gevolgen hebben voor uw rechtspositie, bezoldiging of uitkering.

Heeft u een vraagstuk dat u graag met een advocaat ambtenarenrecht in Breda wilt bespreken, dan wordt er een kennismakingsgesprek voor u ingepland. Hierin wordt de situatie geïnventariseerd en wordt er een inschatting gemaakt van de kansen en risico’s. Samen met u wordt de strategie bepaald en er wordt uiteraard ook gezorgd dat de kosten vooraf duidelijk zijn. De advocaat ambtenarenrecht in Breda blijft uw aanspreekpunt tijdens het traject.

Van der Hoeven Advocatuur Logo

Van der Hoeven Advocatuur kan u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties:

 • Integriteit en gedragscode’s
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Ontslagprocedures bij UWV of civiele rechter
 • Strafontslag of ontslag op staande voet
 • Reorganisatie
 • Van Werk naar Werk trajecten
 • Zienswijze, bezwaar en beroep tegen besluiten
 • Bovenwettelijke en wachtgeldregelingen
 • Overplaatsing, wijziging functie en bezoldiging
 • Ziekte- en arbeidsongeschiktheid
 • Functioneringsproblematiek
 • Verstoorde verhoudingen
 • Second opinion

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.