skip to Main Content

Hoge Raad doet uitspraak in de Care4Care zaak

Op november 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak Care4Care Human Resources (C4C) tegen Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Het al dan niet vervullen van een allocatiefunctie is geen voorwaarde voor het aannemen van een uitzendovereenkomst. De Hoge Raad wijst het beroep tegen het arrest van het Gerechtshof af. C4C valt daarmee onder de werkingssfeer van StiPP.

Verder lezen

Hoogste billijke vergoeding van 100.000 euro

In een ontbindingszaak kan de rechter naast een transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen. De regering heeft het uitzonderlijke karakter van de billijke vergoeding benadrukt in gevallen van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Toch wordt met enige regelmaat door de rechter een billijke vergoeding toegekend, recent de hoogste billijke vergoeding door de kantonrechter te Enschede.

Verder lezen

Wijziging arbeidsomstandighedenwet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt deze wet naar verwachting per 1 januari 2017 in werking. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Verder lezen

De transitievergoeding en de Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) bestaat sinds 1 januari 2013. Hoewel er weinig rechtspraak is over deze wet, is er in de praktijk een aantal onduidelijkheden. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is er een zekere spanning tussen de regels die voortvloeien uit de WWZ ten aanzien van de transitievergoeding en de WNT. Recentelijk zijn hierover twee uitspraken gedaan.

Verder lezen

Wanneer vangt de bedenktermijn aan?

Recent heeft de kantonrechter in Leiden geoordeeld dat de wettelijke bedenktermijn aanvangt op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden daarvan. Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:670B BW gaat niet zo ver dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening door beide partijen van de beëindigingsovereenkomst.

Verder lezen
Back To Top