Eerste gepubliceerde uitspraak over nieuwe i-grond

De Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt het mogelijk vanaf 1 januari 2020 een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen op basis van de i-grond. In de eerste gepubliceerde uitspraak wordt het verzoek tot ontbinding op de zogenaamde cumulatiegrond afgewezen.De i-grond

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) biedt per 1 januari 2020 een extra ontslaggrond, de i-grond, ook wel ‘cumulatiegrond’ genoemd. Het strikte grondenstelsel werkte tot 2020 te star om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. De WAB heeft het daarom mogelijk gemaakt om meerdere ontslaggronden met elkaar te combineren om toch tot een volwaardige ontslaggrond te komen. Echter de wet vereist nog steeds, dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd het dienstverband te laten voorbestaan. Een goed dossier is ook voor deze nieuwe ontslaggrond belangrijk.

De i-grond is vanaf 1 januari 2020 van toepassing. Het was wachten op de eerste uitspraak, die door rechtbank Noord-Holland is gewezen op 17 februari 2020.

De feiten

De betreffende werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst primair te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen (de e-grond) en als dat niet wordt toegewezen op basis van disfunctioneren (de d-grond) of verstoorde verhoudingen (de g-grond).

De werkgever voert daarvoor aan de werknemer in 2009 en 2010 is aangesproken op onacceptabel gedrag, waarvan een schriftelijke aantekening is gemaakt in het personeelsdossier. De werknemer is twee maal gewaarschuwd (in 2018 en 2019) vanwege onaanvaardbaar gedrag dat bij herhaling consequenties kan hebben. Eind 2019 heeft de werknemer volgens de werkgever zich weer schuldig gemaakt aan onaanvaardbaar gedrag, dat door de werkgever zou worden onderzocht. De werkgever heeft daarvan afgezien, nadat een medewerker zich heeft gemeld bij werkgever dat er sprake is van sabotage.

De werknemer verweert zich in deze procedure. Zo stelt de werknemer onder meer dat hij de notities in het personeelsdossier nooit heeft gezien. Functioneringsgesprekken zijn niet gevoerd. De door de werkgever aangevoerde sabotage wordt slechts onderbouwd met suggesties, anonieme verklaringen, een verklaring van horen zeggen en feitelijke onjuistheden. Ook een verstoorde verhouding wordt door de werknemer betwist; er is veelvuldig contact met collega’s en werknemer voelt zich betrokken bij werkgever.

De beoordeling door de kantonrechter (ECLI:RBNHO:2020:1036)

De kantonrechter wijst de ontbinding op de e-grond, de d-grond en de g-grond af. Ook een beroep op de cumulatiegrond slaagt niet.

De kantonrechter overweegt dat met deze cumulatiegrond wordt beoogd het ontslagstelsel te verruimen, zonder te breken met het huidige stelsel van ontslaggronden. De cumulatiegrond is bedoeld voor de gevallen, waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden, waarbij de werkgever zich niet kan baseren op één enkelvoudige ontslaggronden, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen uit meerdere ontslaggronden tezamen.

De werkgever heeft echter nagelaten de i-grond nader te motiveren. Het is niet aan de kantonrechter – indien iedere toelichting ontbreekt- de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. Daar komt nog bij dat de kantonrechter heeft geoordeeld dat geen van de ten grondslag gelegde afzonderlijke ontslaggronden voldragen is. Van een bijna voldragen grond is evenmin sprake. Om die reden is er dan ook geen grond voor het oordeel dat niet meer van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Conclusie

Deze eerste uitspraak toont aan dat een ontslag op de i-grond vereist dat de werkgever een goed dossier heeft, waaruit blijkt dat van de werkgever in alle redelijkheid niet gevergd kan worden het dienstverband te laten voortbestaan. De aangevoerde feiten en omstandigheden moeten vast staan en voldoende zijn om een gecombineerde en voldragen ontslaggrond te rechtvaardigen. Het is van belang dat een werkgever de afzonderlijke ontslaggronden verzamelt en goed gemotiveerd dat deze afzonderlijke gronden tezamen leiden tot een cumulatieve én voldragen ontslaggrond.