skip to Main Content

Ambtenarenrecht

Ambtenaren zijn niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een ambtelijke aanstelling. Op de rechtspositie van de ambtenaar is niet het reguliere arbeidsrecht van toepassing. De rechtspositie van de ambtenaar wordt beheerst door de per overheidssector verschillende rechtspositieregeling.

Werken voor de overheid betekent werken in het openbaar belang en publieke domein. Van de ambtenaar wordt een hoge mate van integriteit verlangd. Van de overheidswerkgever een hoge mate van zorgvuldigheid.

Het ambtenarenrecht kennen we als geen ander.

Geschillen tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever worden via bestuursrechtelijke procedures van bezwaar en beroep beslecht. We hebben de nodige expertise op het terrein van het bestuursprocesrecht (beslistermijnen, bezwaar en beroep, voorlopige voorziening en het opeisen van een dwangsom bij niet tijdig beslissen).

We staan zowel overheidswerkgevers als  ambtenaren bij.

Ambtenaren doen er verstandig aan om bijtijds een advocaat ambtenarenrecht te raadplegen. Het niet tijdig onderkennen van een besluit of handelingen en daartegen actie geen ondernemen kan gevolgen hebben voor uw rechtspositie,  bezoldiging of uitkering.

Heeft u een vraag of probleem op het gebied van ambtenarenrecht? Neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is gratis.

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties

 • Aanstelling en tijdelijke aanstelling
 • Rechtspositieregelingen bijv. CAR-UWO, ARAR, BARP
 • Opstellen zienswijze bij een voorgenomen besluit
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Schorsing
 • Strafontslag
 • Reorganisatie en sociaal plan
 • Afvloeiings- en vertrekregelingen
 • Herplaatsing en plaatsingsprocedure.
 • Van Werk naar Werk
 • Overplaatsing, wijziging functie en/of bezoldiging
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie tijdens ziekte
 • Disfunctioneren ambtenaar
 • Formele beoordeling
 • Ongeschiktheidsontslag
 • Aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag op andere gronden, verstoorde verhoudingen
 • Integriteit en gedragscodes
 • Bovenwettelijke en wachtgeldregelingen
 • Geschil over rechtspositie, functiewaardering, bezoldiging
 • Zienswijze tegen voorgenomen besluit
 • Bezwaar en opeisen dwangsom
 • Verzoek voorlopige voorziening Rechtbank
 • Beroep tegen beslissing op bezwaar bij Rechtbank
 • Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep
 • Second opinion

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Back To Top