Geen loon vanwege veelvuldig versturen WhatsApp berichten onder werktijd

Een werknemer die in een periode van een half jaar onder werktijd 1255 amoreuze WhatsApp-berichten heeft ontvangen en verstuurd met zijn werktelefoon, moet volgens de kantonrechter te Tilburg de daaraan bestede tijd van 57,5 uur aan zijn werkgever terug betalen.De feiten

De werknemer, in dienst als projectmedewerker bij een printbedrijf, maakt voor zijn werkzaamheden gebruik van een mobiele telefoon van de werkgever. In het bedrijfsreglement is bepaald dat incidenteel gebruik van de telefoon voor persoonlijke doelen is toegestaan, maar dat daarbij de regels van ‘zorgvuldigheid, integriteit en goede naam’ in acht moeten worden genomen. Als de werknemer uit dienst gaat, vordert hij van de werkgever een vergoeding van de resterende verlofuren (214,5 uren). De werkgever wil deze niet uitbetalen. De werknemer wendt zich tot de rechter en vordert een vergoeding voor de resterende verlofuren, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en rente.

De werkgever stelt dat hij schade heeft geleden vanwege het veelvuldig gebruik van de werktelefoon voor WhatsApp-berichten en dat er sprake is van onverschuldigd betaald loon.  De werkgever stelt dat de berichten kunnen worden betiteld als liefdesberichten van emotionele aard. De tijd besteed aan deze berichten is meer dan enkel het typen en lezen van de berichten. Uit de berichten zou blijken dat de werknemer ‘volledig in de wolken was en in vervoering is geraakt’.  Hoe de werkgever er toe is gekomen alle berichten te lezen en hoe dat zich verhoudt met de privacy van de werknemer, komt in de uitspraak overigens niet aan bod.

Het oordeel van de rechter (Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 oktober 2016)

De kantonrechter Tilburg is van mening dat het veelvuldig gebruik van WhatsApp voor privé doeleinden (zonder noodzaak en zonder dat de werkgever daarmee heeft ingestemd) voor rekening van de werknemer moet blijven. Op grond van artikel 7:627 BW geldt: geen arbeid, geen loon. Daarnaast bevat het bedrijfsreglement regels over het gebruik van de werktelefoon. De werkgever mag daarom  de schade op basis  op basis van de niet-gewerkte tijd verrekenen met de vordering van de werknemer op de werkgever, hetgeen neer komt op een bedrag van 1.500 euro.

Conclusie

Een werknemer dient onder werktijd met het werk bezig te houden en het versturen van privéberichten te beperken. Inhouding van loon kan gerechtvaardigd zijn als de werknemer zich tijdens werktijd excessief bezig houdt met privézaken.

In de praktijk zal het lastig zijn excessief gedrag aan te tonen. Een werkgever zal in zekere mate dulden, dat de werknemer zich tijdens het werk met privézaken bezighoudt. Ook speelt het respecteren van de privacy van de werknemer een rol. Een bedrijfsreglement, waarin duidelijk is opgenomen dat privégebruik in beperkte mate is toegestaan kan helpen. Voor de werkgever is het van belang duidelijke regels op te stellen voor de werknemers over het gebruik van de telefoon in werktijd.