skip to Main Content

Geen werkgever, aansprakelijk voor schade zzp ér?

Bedrijven die volledig gebruik maken van zzp’ers ontkomen niet aan de verplichting zorg te dragen voor een veilige werkplek. Is de werkplek onveilig en vindt er een ongeval plaats, dan is het bedrijf onverkort aansprakelijk voor de schade van de zzp’er. Zo oordeelde recent de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De feiten

De ondernemer is actief in de zonnepanelenbranche en werkt uitsluitend met zzp’ers, die in teams zonnepanelen installeren bij klanten. X is zzp’er en komt bij het afdalen van een vouwladder van een platte garage ten val. Hij loopt ernstig letsel op en stelt het zonnepanelenbedrijf aansprakelijk.

Het oordeel van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2017:1574)

De kantonrechter verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Davelaar/Allspan. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat degene die in de uitoefening van zijn bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie geen arbeidsovereenkomst is gesloten, net als een reguliere werkgever aansprakelijk is voor de door die persoon geleden schade indien er tekort is geschoten in de zorgplicht.

Voor de toepassing van de aansprakelijkheid van ingeleend personeel is van belang dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de uitoefening van het beroep of bedrijf. Het gaat daarbij niet alleen om de werkzaamheden die de kern van de beroepsuitoefening behoren, maar ook werkzaamheden die in het verlengde daarvan liggen.

De kantonrechter is van oordeel dat de werkzaamheden van X door eigen werknemers hadden kunnen worden verricht. Het feit dat X de elektra werkzaamheden verrichtte bij het installeren van de zonnepanelen , maakt niet dat deze werkzaamheden niet behoren tot de bedrijfsuitoefening. Ook het feit dat het bedrijf geen werknemers in dienst had, is volgens de kantonrechter niet relevant.

Nadat de schade is vastgesteld, is het bedrijf aansprakelijk tenzij het bedrijf aantoont dat ze haar zorgplicht niet heeft geschonden. De zorgplicht heeft volgens de wet een ruime strekking.

Volgens de kantonrechter is het bedrijf tekort geschoten in haar zorgverplichting. Allereerst is van belang dat het bedrijf concrete technische maatregelen had behoren te (laten) nemen die het ongeval hadden kunnen voorkomen. De kantonrechter stelt daarbij voorop dat bij op hoogten werken het gevaar steeds bestaat dat een werknemer valt, vaak met ernstig letsel als gevolg.

Conclusie

Veel werkgevers zijn zich bewust van de vergaande zorgplicht ten opzichte van hun werknemers.Weinig ondernemers realiseren zich dat zij ook aansprakelijk kunnen zijn voor ingeleend personeel, zoals een zzp’er.

Deze uitspraak bevestigt nogmaals de aansprakelijkheid voor ingeleend personeel, ook al heeft bedrijf zelf geen werknemers in dienst.

 

Back To Top