Toekomst voor payrolling?

De kantonrechter in Almelo (Rb. Almelo, 9 april 2013, LJN BZ6630) heeft een opvallende uitspraak gedaan ten aanzien van payrolling. De kantonrechter oordeelde dat de relatie tussen he payrollbedrijd en de medewerker niet als arbeidsovereenkomst gekwalificeerd kon worden. De casus was als volgt.

Verder lezen

De intraconcern gedetacheerde werknemer en overgang van onderneming

Voor de toepasselijkheid van de regels omtrent overgang van onderneming (artikel 7:633 BW)  is het niet nodig dat werknemers die tewerk zijn gesteld bij de overgedragen onderneming ook formeel een arbeidsovereenkomst met die onderneming hebben. Zo besliste de Hoge Raad op 5 april 2013, acht jaar nadat Heineken haar cateringactiviteiten uitbesteedde aan Albron. De omstandigheid dat de werknemers niet bij de overgedragen onderneming in dienst waren, maar bij een zustermaatschappij staat daarbij niet in de weg.

Verder lezen

Ambtenaren krijgen eigen formule voor berekening extra ontslagvergoeding

Ambtenaren die worden ontslagen wegens verstoorde verhoudingen die vooral aan de werkgever te wijten zijn, kunnen zich voortaaan beroepen op een formule voor de berekening van de ontslagvergoeding. Dit vloeit voort uit twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht, ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Zoals in het bedrijfsleven de kantonrechtersformule kan worden toegepast, hebben ambtenaren een eigen CRvB-formule.

Verder lezen

Hoogte van salaris tijdens het derde ziektejaar

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte rust op de werkgever de verplichting om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Wanneer de werkgever gedurende deze twee jaar onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd, kan het UWV vervolgens een loonsanctie opleggen van 52 weken. Dit betekent dat de werkgever nog een jaar het loon dient door te betalen. Moet de werkgever in dit derde jaar 100% of 70% van het loon doorbetalen? Recent deed de kantonrechter Zwolle daarover een uitspraak.

Verder lezen

Toepasselijke recht en de bevoegde rechter bij grensoverschrijdende arbeid

Het internationale verkeer van personen neemt toe en het komt steeds vaker voor dat een werknemer buiten Nederland zijn werkzaamheden dient te verrichten, dan wel dat buitenlandse werknemers in Nederland worden ingezet. Een sprekend voorbeeld is de Poolse vrachtwagenchauffer, die maandelijks het Poolse minimumloon ontvangt, maar zijn werkzaamheden hoofdzakelijk in Nederland verricht. Bij dergelijke internationale arbeidsovereenkomsten rijst steeds vaker de vraag welk rechtsstelsel op de arbeidsverhouding van toepassing is en welke rechter bevoegd in ingeval van een arbeidsconflict.

Verder lezen

Organisatie moet zich aanpassen aan re-integrerende werknemer

Een docent valt uit vanwege stress bij zijn werkgever. En kan niet meer re-integreren in de oude functie aldus werknemer en werkgever. Ook een andere functie is volgens de werkgever niet aan de orde en biedt de werknemer een outplacementtraject elders aan. Het ontslag dat na twee jaar volgt is volgens de rechter kennelijk onredelijk. De werkgever heeft niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan, is de uitspraak.

Verder lezen

Werknemer niet in dienst van pay-roll onderneming

Recent besliste de rechter dat een werkgever zijn personeel niet zonder expliciete instemming van de medewerkers kan overdragen aan een payroll-onderneming. De werkgever had de werknemers bovendien volledig moeten informeren over de gevolgen van de overdracht.

Verder lezen