Actuele ontwikkelingen rondom de Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is een half jaar geleden in werking getreden. Deze wet voorziet onder meer in een maximering van de inkomens van topfunctionarissen tot 130 % van de Balkenende-norm. Daarnaast zijn de ontslagvergoedingen van topfunctionarissen gemaximeerd tot een jaarsalaris met een maximum van 75.000 euro. Inmiddels zijn enkele uitspraken gepubliceerd die een eerste indruk geven van de WNT in de praktijk. Een korte update van de meest in het oog springende rechtspraak en de voornemens tot wijziging van de WNT.

Verder lezen

Loonsanctie en deskundigenoordeel

Een werkgever is verplicht de re-integratie van een zieke werknemer te bevorderen. Doet hij dat niet of onvoldoende, dan kan UWV hem verplichten om na twee ziektejaren nog een jaar het loon van de werknemer door te betalen. Hoe kan een loonsanctie voorkomen worden? Het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV over de re-integratie inspanningen kan raadzaam zijn. De Centrale Raad van Beroep oordeelde al in 2011 dat een deskundigenoordeel van het UWV waaruit blijkt dat de werkgever voldoet aan de re-integratie verplichtingen een latere loonsanctie onmogelijk maakt.

Verder lezen

Outsourcing in de IT sector. Wanneer gaat het personeel over naar de (nieuwe) dienstverlener?

Onlangs heeft de rechtbank Midden Nederland meer duidelijkheid gegeven over de vraag of in het geval van outsourcing in de ICT sector de werknemer in het geval van heraanbesteding aan een nieuwe insourcer van de ene insourcer overgaan naar de nieuwe outsourcer. Als gevolg van deze een recente rechtszaak is er nu meer duidelijkheid over de toepassing van de ‘overgang van onderneming’ bij outsourcingsprojecten in de IT sector.

Verder lezen

EU Hof: werkloze grensarbeider kan alleen in het woonland werkloosheidsuitkering krijgen

Een volledig werkloze grensarbeider kan alleen in zijn woonstaat een werkloosheidsuitkering aanvragen. Deze regel geldt zelfs wanneer de werknemer nauwe banden heeft met het land van zijn laatste werkzaamheden. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Nederlandse rechter. Werkloze grensarbeiders kunnen wel onder een overgangsregeling vallen. Dat moet de rechter onderzoeken.

Verder lezen

Oproepkrachten moeten minimaal drie uren per oproep worden betaald

De werkneemster is in de functie van taxichauffeur werkzaam bij een taxibedrijf. Naast het brengen en halen van school van kinderen, wordt de werkneemster ook op wisselende tijdstippen opgeroepen voor andere ritten. De werkneemster stelt met verwijzing naar de wet dat zij voor iedere rit minimaal drie uur loon moet ontvangen, ook al duurde de rit korter. De Hoge Raad gaf hierover haar oordeel.

Verder lezen

Toekomst voor payrolling?

De kantonrechter in Almelo (Rb. Almelo, 9 april 2013, LJN BZ6630) heeft een opvallende uitspraak gedaan ten aanzien van payrolling. De kantonrechter oordeelde dat de relatie tussen he payrollbedrijd en de medewerker niet als arbeidsovereenkomst gekwalificeerd kon worden. De casus was als volgt.

Verder lezen

De intraconcern gedetacheerde werknemer en overgang van onderneming

Voor de toepasselijkheid van de regels omtrent overgang van onderneming (artikel 7:633 BW)  is het niet nodig dat werknemers die tewerk zijn gesteld bij de overgedragen onderneming ook formeel een arbeidsovereenkomst met die onderneming hebben. Zo besliste de Hoge Raad op 5 april 2013, acht jaar nadat Heineken haar cateringactiviteiten uitbesteedde aan Albron. De omstandigheid dat de werknemers niet bij de overgedragen onderneming in dienst waren, maar bij een zustermaatschappij staat daarbij niet in de weg.

Verder lezen

Ambtenaren krijgen eigen formule voor berekening extra ontslagvergoeding

Ambtenaren die worden ontslagen wegens verstoorde verhoudingen die vooral aan de werkgever te wijten zijn, kunnen zich voortaaan beroepen op een formule voor de berekening van de ontslagvergoeding. Dit vloeit voort uit twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht, ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Zoals in het bedrijfsleven de kantonrechtersformule kan worden toegepast, hebben ambtenaren een eigen CRvB-formule.

Verder lezen

Hoogte van salaris tijdens het derde ziektejaar

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte rust op de werkgever de verplichting om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Wanneer de werkgever gedurende deze twee jaar onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd, kan het UWV vervolgens een loonsanctie opleggen van 52 weken. Dit betekent dat de werkgever nog een jaar het loon dient door te betalen. Moet de werkgever in dit derde jaar 100% of 70% van het loon doorbetalen? Recent deed de kantonrechter Zwolle daarover een uitspraak.

Verder lezen

Toepasselijke recht en de bevoegde rechter bij grensoverschrijdende arbeid

Het internationale verkeer van personen neemt toe en het komt steeds vaker voor dat een werknemer buiten Nederland zijn werkzaamheden dient te verrichten, dan wel dat buitenlandse werknemers in Nederland worden ingezet. Een sprekend voorbeeld is de Poolse vrachtwagenchauffer, die maandelijks het Poolse minimumloon ontvangt, maar zijn werkzaamheden hoofdzakelijk in Nederland verricht. Bij dergelijke internationale arbeidsovereenkomsten rijst steeds vaker de vraag welk rechtsstelsel op de arbeidsverhouding van toepassing is en welke rechter bevoegd in ingeval van een arbeidsconflict.

Verder lezen