skip to Main Content

Geen recht op WW-uitkering door deelname aan Dam tot Damloop

Wanneer een werknemer verwijtbaar werkloos wordt, zal het UWV op grond van de Werkloosheidswet een WW-uitkering in beginsel blijvend en geheel weigeren. Daarvan is onder meer sprake indien er aan het einde van het dienstverband een dringende reden ten grondslag heeft gelegen. Uit een uitspraak van 10 januari 2012 van de Centrale Raad van Beroep blijkt, dat het deelnemen aan een hardloopwedstrijd fatale gevolgen kan hebben voor een WW-uitkering.

Verder lezen

Het Nieuwe Werken, enkele arbeidsrechtelijke aspecten

In vergelijking met de vorige eeuw kennen we veel nieuwe arbeidspatronen. In Nederland is Het Nieuwe Werken (HNW) in opkomst. HNW is tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waarbij het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer centraal staat. Nu HNW steeds vaker voorziet in een behoefte, is het belangrijk dat partijen zich bewust zijn van de arbeidsrechtelijke implicaties.  Wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties en hoe kan en moet hiermee in de praktijk worden omgegaan?

Verder lezen

Meldingsplicht bij gedwongen collectief ontslag wordt uitgebreid

Op 15 november 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). De wet zal in werking treden per 1 maart 2012.
Op het eerste oog lijkt het wetsvoorstel slechts betrekking te hebben op het meetellen van beeindigingsovereenkomsten bij het aantal te beëindigen dienstbetrekkingen. Er worden echter nog meer belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Verder lezen

Een proeftijdbeding, hoe zit het met het bewijs daarvan?

Om als werkgever te kunnen bewijzen dat er een proeftijd is overeengekomen, dient de werkgever in beginsel een door de werknemer ondertekend document te overleggen, waaruit blijkt dat de werknemer heeft ingestemd met de proeftijd, aldus het Gerechtshof te Leeuwaren in het arrest van 13 december 2011.

Verder lezen

Ontbreken rechtsmiddelverwijzing. Is de termijnoverschrijding verschoonbaar ?

De termijnen van bezwaar en beroep zijn van openbare orde. Dat wil zeggen dat afwijking niet mogelijk is. Een te laat ingediend bezwaarschrift is niet-ontvankelijk, behalve als deze termijnoverschrijding verschoonbaar is.
Een bestuursorgaan moet op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht belanghebbenden wijzen op de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Als het bestuursorgaan deze rechtsmiddelenverwijzing achterwege laat, kan een belanghebbende beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding. Het is aan de rechter om te bepalen of dat gelet op de omstandigheden gerechtvaardigd is. Op dit punt heeft zich de nodige jurisprudentie ontwikkeld.

Verder lezen

Nawerking van de CAO?

Een werkgever en/of werknemer, die gedurende de looptijd van de CAO lid is van een CAO partij, wordt door de desbetreffende CAO gebonden. De CAO werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst (”doorwerking”). Een CAO werkt ook door in de arbeidsovereenkomst van een ongebonden werknemer wanneer de CAO in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard (”een incorporatiebeding”). In voornoemde gevallen blijven de CAO bepalingen in beginsel van toepassing na het einde van de looptijd van de CAO, ze hebben ”nawerking”.

Verder lezen

De gevolgen van de nieuwe vakantiewetgeving in 2012

Per 1 januari 2012 wijzigt de vakantiewetgeving ingrijpend. Voor werkgevers is het belangrijk de administratie aan te passen en op orde te krijgen. De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de opbouw van de (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen zieke en niet ziek werknemers. Daarnaast gaat voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn, termijn waarna de vakantiedagen vervallen, gaat gelden.

Verder lezen
Back To Top