skip to Main Content

Onderwijsrecht Breda

Heeft u een vraag over of een probleem in het onderwijsrecht? In Breda vindt u bij Van der Hoeven Advocatuur de juiste expertise voor uw vraagstukken.

Het onderwijsrecht is complex. De rechtspositie van onderwijspersoneel kent afwijkende regels.Er zijn verschillende rechtspositieregelingen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwassen educatie, hoger onderwijs en universitair onderwijs. Personen in het onderwijs kunnen werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, maar ook op basis van een ambtelijke instelling.

Bij problemen in het onderwijsrecht doet u er daarom verstandig aan tijdig een advocaat onderwijsrecht te raadplegen. Van der Hoeven Advocatuur in Breda staat zowel werkgevers, werknemers en ambtenaren bij. Steeds meer onderwijsinstellingen en particulieren buiten Breda weten de weg naar Van der Hoeven Advocatuur te vinden.

U kunt bij  Van der Hoeven Advocatuur in Breda  terecht met uiteenlopende vragen op het gebied van het onderwijsrecht, zoals:

 • Tijdelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst
 • Reorganisatie, inkrimping en opheffing, herplaatsing
 • Sociaal Plan en afvloeiingsregelingen
 • Plaatsing boven formatie
 • Overplaatsing, wijziging functie en/of loon/bezoldiging
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Disfunctioneren en ongeschiktheidsontslag
 • Formele beoordeling
 • Overplaatsing, wijziging functie of loon/bezoldiging
 • Ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid
 • Aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
 • Integriteit en gedragscodes
 • Ontslag op andere gronden of verstoorde verhoudingen
 • Sociale zekerheidskwesties (WAO, WIA, WW en bovenwettelijke regelingen)
 • Zienswijze, bezwaar, beroep en (hoger) beroep
 • Second Opinion

Bent u op zoek naar een advocaat  onderwijsrecht? Bent u benieuwd wat Van der Hoeven Advocatuur in Breda daarin voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties

Back To Top