skip to Main Content

Algemene gegevens Van der Hoeven Advocatuur B.V.

Van der Hoeven Advocatuur B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Kvk Nummer: 20 14 25 36
Telefoon: 076-5201455
Fax: 076-5201099
E-mail: info@vanderhoevenadvocatuur.nl

Inleiding

Van der Hoeven Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Met de AVG wordt beoogd een betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, terwijl het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU wordt gewaarborgd.

Ook Van der Hoeven Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Met het oog op de inwerkingtreding van de AVG heeft Van der Hoeven Advocatuur haar privacybeleid aangepast en een privacyverklaring opgesteld.

Van der Hoeven Advocatuur gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en deze wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Hoeven Advocatuur verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en functie contactpersonen;
 • Overige specifieke persoonsgegevens zoals opgenomen in het door u aan te leveren dossier, waaronder gegevens die u actief verstrekt op onze website, in onze correspondentie of mondelinge gegevens voor zover deze door ons schriftelijk worden vastgelegd;
 • Locatiegegevens en gegevens over uw activiteiten op onze website (zoals IP-adres, internetbrowser en apparaat type)

Op welke wijze komen we aan uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Van der Hoeven Advocatuur verwerkt worden door u zelf verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op de website te gebruiken of door gebruik te maken van de diensten van Van der Hoeven Advocatuur.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Van der Hoeven Advocatuur verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen;

 • Het verlenen van rechtsbijstand. Wij verlenen in uw opdracht dan wel in opdracht van derden ten behoeve van u rechtsbijstand en voeren daarmee samenhangende werkzaamheden uit, zoals procesvertegenwoordiging en/of advisering, waaronder ook de facturatie is begrepen.
 • Controle ter voorkoming van tegenstrijdig belang. Het is van belang dat Van der Hoeven Advocatuur geen tegenstrijdige belangen behartigt.
 • Wettelijke verplichting. Van der Hoeven Advocatuur is onder meer wettelijk verplicht uw identiteit te verifiëren en aan haar administratieplicht te voldoen.
 • Precontractuele fase. Ook in de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht aan Van der Hoeven Advocatuur dienen wij over uw gegevens te beschikken.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang bewaren wij gegevens

Van der Hoeven Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens betreffende juridische kwesties worden uiterlijk zeven jaar nadat het geschil ten behoeve van de cliënt is geëindigd.

De aard van de zaak kan de noodzaak met zich meebrengen dat persoonsgegevens de gebruikelijke bewaartermijn van zeven jaar overschrijden tot een maximum van 20 jaar, tenzij de verjaring van een gedurende deze periode jegens Van der Hoeven Advocatuur ingestelde rechtsvordering is gestuit, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.

Het delen van gegevens met derden

Van der Hoeven Advocatuur verstrekt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van Van der Hoeven Advocatuur, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met de volgende derden deelt Van der Hoeven Advocatuur uw gegevens:

 • Administratiekantoor (het gebruikt de inkoop- en verkoopfacturen om de administratie te doen)
 • Webhosting bedrijf (het zorgt dat de website functioneert, Van der Hoeven Advocatuur bereikbaar is per e-mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is)
 • Leverancier van software-systeem Basenet (het slaat u dossier in ‘the cloud’ op)
 • Archiefbeheer (het zorgt voor de opslag en beheer van het archief)

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanderhoevenadvocatuur.nl of naar Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda.

Van der Hoeven Advocatuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Hoeven Advocatuur. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Van der Hoeven Advocatuur een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Van der Hoeven Advocatuur wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als Van der Hoeven Advocatuur niet voldoet aan de privacyregelgeving in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dat kan via website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Websitebezoek en cookies

Van der Hoeven Advocatuur maakt gebruik van cookies. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. De informatie die door middel van deze cookies door Van der Hoeven Advocatuur wordt verzameld gebruiken we voorstatistische analyses van bezoek- en klikgedrag op website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Van der Hoeven Advocatuur maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website van Van der Hoeven Advocatuur is een social media button van opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Linkedin. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, waarop van der Hoeven Advocatuur geen invloed heeft. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerkt.

De informatie die Linkedin verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Van der Hoeven Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking n ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Van der Hoeven Advocatuur heeft een versleutelde verbinding met de leverancier van haar software-systeem waarin uw gegevens worden opgeslagen. Ook is deze met een encryptie beveiligd. De servers van deze leverancier bevinden zich in Nederland.

Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van der Hoeven Advocatuur verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

Wijzigingen

Van der Hoeven Advocatuur behoudt zich het recht voor dit privacy statement eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van het privacy statement is van toepassing.

Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 5 juli 2018.

Back To Top