Projectclausule in strijd met gesloten stelsel ontslagrecht

Een werkgever heeft in de arbeidsovereenkomsten een clausule opgenomen waarin de duur van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is van de duur van het project. De projectclausule wordt veel gebruikt door theaterproducenten en houdt in dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werkgever besluit de productie te beëindigen. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat deze projectclausule in strijd is met ons ontslagrecht.

De feiten

Sky Nederland heeft in alle arbeidsovereenkomst met haar medewerkers een clausule opgenomen die er moet leiden dat bij het stoppen van de musical de arbeidsovereenkomsten ‘automatisch’ zouden eindigen. In de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is niet opgenomen dat de arbeidsovereenkomsten tussentijds door Sky Nederland of door de werknemers mag worden opgezegd. De kantonrechter oordeelt in kort geding dat de gebruikte projectclausule toelaatbaar is en de arbeidsovereenkomsten van rechtswege zijn geëindigd.

Het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:163)

 Het Gerechtshof komt op 24 januari 2017 tot een ander oordeel. In hoger beroep is duidelijk geworden dat Sky Nederland, toen bleek dat de musical niet goed liep, de keuze heeft afgewogen tussen meteen stoppen of nog even doorgaan volgens het uitgezette speelschema. Het past niet in ons ontslagrecht, aldus het Gerechtshof, dat zo’n keuze van de werkgever meteen tot ontslag leidt zonder dat vooraf door UWV of de rechter getoetst is. Een dergelijke projectclausule is dus niet geldt. Omdat er in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, wordt Sky Nederland veroordeeld de salarissen tot aan het einde van de contracten voor bepaalde tijd door te betalen.

Conclusie

Deze projectclausule, die vaker voorkomt in arbeidsovereenkomsten, is een ontbindende voorwaarde. De vraag of een ontbindende voorwaarde toelaatbaar is in een arbeidsovereenkomst, is al vaker onderwerp geweest van een geschil en wordt slechts bij uitzondering toelaatbaar geacht. Voor de geldigheid van een ontbindende voorwaarde is elk geval vereist dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde objectief bepaalbaar is en niet door de werkgever kan worden beïnvloed.

Heeft u hierover vragen neem dan met ons contact op.