Reorganisatie en ondernemingsraad

Bij een reorganisatie moet een ondernemingsraad op grond van artikel 25 WOR worden betrokken bij belangrijke wijzigingen in de organisatie. De ondernemingsraad heeft adviesrecht. Op welke wijze kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen? Wat zijn aanbevelingen voor de ondernemingsraad en de bestuurder.

Betrek de ondernemingsraad op zodanig moment dat er sprake is van wezenlijke invloed

Een bestuurder moet op grond van artikel 25 WOR aan de ondernemingsraad advies vragen over een belangrijke wijziging in de organisatie. Het is van belang dat de ondernemingsraad tijdig wordt betrokken bij de voorbereiding van het besluit, zodat de ondernemingsraad nog wezenlijke invloed op het besluit kan uitoefenen.

Dit betekent ook dat de ondernemingsraad zich actief moet opstellen en zelf ook tijdig met de bestuurder in gesprek te gaan, zodat uiteindelijk besloten wordt in het voordeel van de werknemers. Ook voor de bestuurder is het van belang draagvlak te krijgen voor de voorgenomen besluiten en te voorkomen dat een adviestraject lang gaat duren.

Informatieplicht

De ondernemingsraad heeft vaak behoefte aan nadere informatie in het kader van de adviesaanvraag. De wetgever heeft de ondernemingsraad een ruimte taak gegeven en is in het beginsel aan de ondernemingsraad te bepalen welke informatie ze nodig heeft voor haar taken.

Advies OR van belang bij toetsing door UWV

Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen vraagt UWV standaard of een ondernemingsraad om advies is gevraagd. Het UWV beschouwt de aanvraag als prematuur en wijst deze af als de ondernemingsraad niet is geraadpleegd of de wachttijd bij een negatief advies nog niet is verstreken. Het advies van de ondernemingsraad heeft zeker betekenis in de procedure bij UWV.

Bij het UWV gaat een zekere reflexwerking uit van het advies van de ondernemingsraad.

Echter een positief advies van de ondernemingsraad, impliceert nog niet dat het UWV de ontslagaanvraag zal toekennen.

Personele gevolgen en een sociaal plan

De adviesaanvraag betreft niet alleen de beweegredenen voor en de wijzigingen ten gevolge van de reorganisatie. Van belang is ook het advies over de gevolgen voor het personeel. Een bestuurder kan de contouren voor een Sociaal Plan schetsen. Indien de vakbonden niet betrokken zijn bij de reorganisatie kan de ondernemingsraad onderhandelen over de tot stand komen en de inhoud van een sociaal plan.  Daarbij zal de ondernemingsraad moeten nagaan welke maatregelen haar achterban op prijs stelt, zoals een Van Werk naar Traject, een hogere beëindigingsvergoeding etc..

Advies van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad kan een negatief, een positief of advies onder voorwaarden afgeven.

Een vooraf afgegeven sociaal plan zal vaak een belangrijke voorwaarde zijn, maar ook strategische keuzes in de toekomst.

Als niet alle voorwaarden door de bestuurder worden vervuld, is er sprake van een negatief advies. Als er geen overeenstemming is bereikt, moet de bestuurder motiveren waarom hij afwijkt van het advies.

In dat geval moet de bestuurder ook een wachttijd van een maand in acht nemen voordat de reorganisatie kan worden uitgevoerd.

Extern deskundige

De ondernemingsraad heeft het recht op kosten van de bestuurder een extern deskundige in te schakelen. Een adviseur met kennis van de medezeggenschap, maar ook de arbeidsrechtelijke aspecten kan een goede bijdrage leveren aan het proces, waarbij zowel de ondernemingsraad als de bestuurder belang kunnen hebben. Het is wel raadzaam op voorhand duidelijke afspraken te maken over de kosten.

Wij staan zowel ondernemingsraden als bestuurders bij en zijn uw graag van dienst.