skip to Main Content

Ambtenaren blijven bijzondere werknemers

In de afgelopen periode is sinds de invoering van de WNRA een toename te zien van uitspraken in het publieke arbeidsrecht. De ambtenaar blijft een bijzondere werknemers. Naast de gebruikelijke werknemersverplichtingen gelden er aanvullende verplichtingen voor ambtenaar voor zowel in als buiten diensttijd. Een voorbeeld van twee uitspraken.

Verder lezen

Betrokkenheid bijstandsfraude ouders is reden voor strafontslag

De Centrale Raad van Beroep oordeelt op 22 oktober 2015 dat een ambtenaar zich had moeten realiseren dat zijn bemoeienis met de aanvragen voor bijstand van zijn ouders leidden tot een mogelijk conflicterend belang en op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling wekte. De verweten gedragingen leveren ernstig plichtverzuim op en rechtvaardigen het opleggen van de disciplinair straf van ontslag.

Verder lezen

Misbruik OV chipkaart onvoldoende voor strafontslag ambtenaar

Het verleende voorwaardelijke strafontslag voor het vijf maal gebruiken van de OV chipkaart door de zoon van een ambtenaar is volgens de Centrale Raad van Beroep onevenredig aan het plichtsverzuim. Tevens heeft het college in de in de gegeven omstandigheden niet consistent beslist door bij andere ambtenaren te volstaan met een waarschuwing.

Verder lezen

Strafontslag wegens ernstige misdragingen in de privésfeer

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 30 oktober 2014 dat de misdragingen van betrokkene jegens zijn ex-echtgenote ernstig van aard zijn en dat dergelijke gedragingen voor een werknemer die voor de overheid werkt niet passend zijn. Dat de bewuste gedragingen zich in de privésfeer hebben afgespeeld maakt dat niet anders.

Verder lezen

Verbeterkans voor ambtenaar met een alcoholprobleem?

De Centrale Raad van Beroep oordeelde op 30 oktober 2014 dat het bieden van een verbeterkans voor een ambtenaar met een alcoholprobleem achterwege kon blijven. De ambtenaar heeft zich door zijn gedragingen definitief gediskwalificeerd voor het op betrouwbare wijze vervullen van zijn functie.

Verder lezen

Voorlopige voorziening voor ambtenaren

Bezwaar, beroep en hoger beroep kunnen veel tijd in beslag nemen. Het kan dus verstandig zijn om te onderzoeken of het mogelijk is een spoedprocedure te starten, een zogenaamde voorlopige voorziening. Hiervoor is wel een spoedeisende belang vereist.

Verder lezen
Back To Top