Tweede Kamer neemt Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.Doelstelling van de WAB

Het kabinet wil het arbeidsrecht ingrijpende wijzigen. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 in werking is getreden wordt gedeeltelijk vervangen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) als deze is aangenomen. Het kabinet wil met de WAB de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ verkleinen. Om dit doel te bereiken is een aantal maatregelen geïntroduceerd, waaronder de cumulatiegrond voor ontslag (de zogenaamde i-grond), een aanpassing voor de berekening van de transitievergoeding, versteviging arbeidsvoorwaarden voor de payrollwerknemer, een uniforme premiedifferentiatieregeling voor de WW etc..

Bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer een aantal amendementen en moties gedaan. Het wetsvoorstel WAB is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Belangrijke maatregelen van de WAB op een rij

De belangrijkste maatregelen die met de WAB zullen worden ingevoerd:

Het voorstel voor verruiming van de proeftijd naar vijf maanden in de WAB is geschrapt. De huidige proeftijdregeling blijft daarbij in stand. Dat betekent dat een maximale proeftijd van één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter duurt dan 2 jaar, of een proeftijd van maximaal twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer.

De verlenging van de ketenbepaling van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een contract voor onbepaalde tijd.

De introductie van de cumulatiegrond (de zogenaamde i-grond) bij ontslag. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Als het arbeidscontract op deze grond ontbonden wordt, kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen (maximaal 50% transitievergoeding).

Wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding, zoals:

    • een werknemer heeft bij invoering van de WAB vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding en niet pas vanaf een dienstverband van twee jaar;
    • het schrappen van de afronding op halve dienstjaren. De werkgever moet de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst;
    • het afschaffen van de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.

Het jaarlijks doen van een aanbod door de werkgever voor een vaste arbeidsomvang aan oproepcontracten met een nul-urencontract of min-max contract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepcontractant minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Van de nieuwe strenge regels voor een oproepcontract (de oproeptermijn, de termijn waarop een oproep kan worden afgezegd, de verplichting na één jaar een contract aan te bieden met een arbeidsomvang gelijk aan de gemiddelde arbeidsomvang per maand in de voorafgaande twaalf maanden) kan bij cao worden afgeweken voor functies die door klimatologische of natuurlijke omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.

Het wijzigen van de regels voor payrollers. Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenregeling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn. De regering wordt verzocht om bij de uitwerking van de algemene maatregel van bestuur ervoor te zorgen dat een payrollwerkgever verplicht is om in het kader van het voorzien in een adequate pensioenregeling 1) tenminste de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland af te dragen 2) zorg te dragen voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen en 3) geen wachttijd te hanteren.

Wijzigingen in de WW premie. Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De WAB voorziet in een hogere WW-premie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Werkgevers zullen echter geen hogere WW-premie hoeven te betalen voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week werken.

Vervolg

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de WAB, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het voorstel gaan de wijzigingen in per 1 januari 2020. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als er vragen zijn, neem dan contact op met ons.