Uitstel administratieve verplichtingen WW-premie

Minister Koolmees heeft op 9 december 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd dat werkgevers drie maanden extra tijd krijgen om aan te tonen welke werknemers werkzaam zijn op basis van een vast contract vóór 1 januari 2020.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is geregeld dat een werkgever een lage WW-premie betaalt over het loon van een werknemer met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. De lage WW-premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. In andere gevallen geldt in beginsel, behoudens enkele specifieke uitzonderingen, de hoge WW-premie.

Werkgevers vragen aandacht voor de praktijk

Werkgevers hebben de minister aandacht gevraagd voor de praktijk. Veel werkgevers hebben de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet op schrift gezet. Vaak is het gebruikelijk dat de werkgever de werknemer per e-mail of per brief mededeelt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vaak onder dezelfde voorwaarden. Inmiddels is duidelijkheid gegeven dat een werkgever in deze situaties kan volstaan met een schriftelijk door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Daarnaast hebben veel werkgevers de ongerustheid geuit niet te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen per 1 januari 2020.

Drie maanden extra tijd

Minister Koolmees heeft in samenspraak met de Belastingdienst besloten uitstel te verlenen van drie maanden om te voldoen aan de eisen voor de lage WW-premie. Werkgevers mogen lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als het addendum niet door beide partijen is ondertekend. In dit geval kan de werkgever in de loonaangifte de indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst invullen met ja. Op 1 april 2020 dient het schriftelijke bewijs loonadministratie aanwezig zijn, anders zal met terugwerkende kracht alsnog de hogere premie verschuldigd zijn.

Deze verlenging geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.