Update wetswijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wijzigt er een aantal zaken voor in het arbeidsrecht. Naast de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), zal ook de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) eindelijk van kracht worden. Hieronder volgt een update van de belangrijkste wijzigingen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB brengt een aantal wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, de oproepcontracten, payrolling, de ketenregeling en de premiedifferentiatie WW. Eerder zijn in een artikel de wijzigingen als gevolg van de WAB toegelicht.

Voor 2020 is de lage premie WW vastgesteld op 2,94%, de hoge premie op 7,94%. De lage WW-premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. In andere gevallen geldt in beginsel, behoudens enkele specifieke uitzonderingen, de hoge WW-premie.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 verandert voor veel ambtenaren de ambtelijke aanstelling in een arbeidsovereenkomst en veel rechtspositieregeling worden vervangen door cao’s. Dit betekent dat een ambtenaar onder het ontslagrecht valt, ontslag op staande voet kan krijgen en recht kan krijgen op een transitievergoeding of billijke vergoeding. Ook kan de ambtenaar gevonden worden aan een concurrentiebeding, heeft hij recht op het minimumloon en gelden andere regels ten aanzien van de werkgeversaansprakelijkheid. Het systeem van bezwaar en beroep verdwijnt : arbeidsgeschillen worden behoudens het overgangsrecht voortaan beslist door de civiele rechter en niet meer bij de bestuursrechter. Op deze nieuwe ambtenaar is wel de Ambtenarenwet 2017 van toepassing.

De WNRA geldt niet voor alle ambtenaren. Bepaalde groepen zijn uitgezonderd, zoals rechters, politieambtenaren en defensiepersoneel. Zij blijven ambtenaar ‘oude stijl’, inclusief de bijzondere rechtsbescherming.

Er komen ook nieuwe ambtenaren bij, zoals werknemers van overheidsinstanties zoals het UWV, de Nederlandsche Bank en de SVB. Zij gaan vallen onder het civiele arbeidsrecht als ook onder de Ambtenarenwet 2017.

De transitievergoeding

Het maximum van de transitievergoeding is 83.000 euro of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan 83.000 euro.

De AOW leeftijd

De AOW leeftijd stijgt niet in 2020. De AOW leeftijd blijft in 2020 op 66 jaar en vier maanden.

Verhoging wettelijk minimumloon

Het wettelijke minimumloon voor volwassenen als het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 21 jaar gaat naar 1.653,60 euro bruto per maand bij een volledig dienstverband. Werknemers jonger dan 21 jaar hebben sinds 2019 recht op een percentage van van het minimumloon, dat afhankelijk is van leeftijd en de situatie.

WNT bezoldigingsmaximum

Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op 201.000 euro bruto per jaar. Voor verschillende sectoren zijn onder het algemene maximum specifieke bezoldingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is verruimd. De werkgever mag onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle werknemers tezamen. Deze vrije ruimte wordt verhoogd naar 1,7%. Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers tot 2.000 euro meer aan onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. Dit is met name een voordeel voor het MKB omdat deze verruiming geldt voor de eerste 400.000 euro van de loonsom. Voor het bedrag hoger dan 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.