Vanaf 1 januari 2018 recht op minimumloon en vakantietoeslag bij overwerk

De Wet Minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) regelt het recht op betaling van het minimumloon en minimaal 8% vakantietoeslag. De WML bevatte tot 1 januari 2018 een uitzondering voor overwerk, die per 1 januari 2018 is opgeheven.Minimumloon bij overwerk

Vanaf 1 januari 2018 heeft een werknemer recht op betaling van het minimumloon over overwerk.

Als het overwerk niet is geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst zal deze wijziging vooral gevolgen hebben bij werknemers die een salaris krijgen dat gelijk is aan het minimumloon of iets hoger is. Als de werknemer geen overwerk krijgt vergoed kan het gemiddelde salaris per uur onder het minimumloon komen te liggen. In dat geval zal de werkgever alsnog het minimumloon over de overuren moeten betalen.

In het geval de werknemer een salaris heeft dat veel hoger is, zal de werkgever minder snel een extra vergoeding moeten betalen voor het overwerk. Tenzij, daarover in de arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken zijn gemaakt.

In het geval de werkgever een vergoeding voor overwerk in de vorm van tijd-voor-tijd toekent, heeft de werknemer geen recht op het minimumloon over deze uren. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer vooraf schriftelijk zijn overeengekomen dat overwerk wordt gecompenseerd in de vorm van vrije tijd. Tevens geldt als voorwaarde dat de werknemer de te compenseren uren op kan nemen uiterlijk op 1 juli na het jaar dat deze uren zijn opgebouwd. Worden de te compenseren niet tijdig opgenomen (óf wordt de arbeidsovereenkomst voor die tijd beëindigd), dan zal de werkgever over deze uren het minimumloon moeten betalen.

Vakantietoeslag over overwerk

Vanaf 1 januari 2018 worden verdiensten uit overwerk (zoals overwerktoeslagen en -vergoedingen) aangemerkt als loon. Dat betekent dat werkgevers hierover vakantietoeslag verschuldigd zijn. Tot 1 januari 2018 bevatte de WML een uitzondering voor verdiensten uit overwerk, die dus is opgeheven.

Belang van goede administratie

Voor werkgevers is het van belang de overuren goed en tijdig te administreren en bij de salarisbetaling na te gaan of de werknemer salaris ontvangt dat ten minste gelijk is aan het minimumloon.

Bij vragen zijn we u graag van dienst!