skip to Main Content

Veilligheid zzp’er valt onder zorgplicht werkgever

Werkgevers die een zelfstandige inhuren voor werkzaamheden in het bedrijf zijn verantwoordelijkvoor de veiligheid van die zzp’er. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012. Een onderneming kan dus niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, maar kan onder omstandigheden ook als opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een zzp’er tijdens zijn werkzaamheden lijdt.

Eind 2004 tot begin 2005 heeft een zzp’er gedurende een aantal weken in het bedrijf van Royalspan werkzaamheden verricht aan een vezelverwerkingsmachine. Hij werkte regelmatig voor dit bedrijf en repareerde daar machines. In de uitoefening van zijn werkzaamheden kreeg hij een ernstig ongeval, met als gevolg dat zijn rechterbeen tot aan zijn knie is geamputeerd.. De zzp’er stelde zich op het standpunt dat Royalspan de zorgplicht geschonden had en dat zijn schade moest worden vergoed. De zzp’er had zelf geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Op grond van artikel 7:658 BW vloeit de verplichting van de werkgever voort de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, te vergoeden, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In 1998 is een vierde lid aan dit artikel toegevoegd, waarbij een werkgever onder bepaalde voorwaarden ook aansprakelijk is voor personen die gelijk zijn te stellen aan de eigen werknemers. Het klassieke voorbeeld is de uitzendkracht.

De Hoge Raad overwoog dat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de zorgplicht er toe strekt om onder bepaalde voorwaarden bescherming te bieden aan personen, die zich in een vergelijkbare positie als de werknemer bevinden. Of dat het geval is, dient per geval bepaald te worden. Van belang zijn ondermeer de feitelijke verhouding tussen partijen en de aard van de werkzaamheden. Daarnaast ook de mate waarin de werkgever, al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkzaamheden en de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.

De zzp’er in deze zaak werkte al enkele weken bij Royalspan. Hij werkte er ook regelmatig. Bovendien verrichte de zzp’er werkzaamheden die horen bij één van de bedrijfsactiviteiten van Royalspan. De Hoge Raad concludeerde dat de zzp’er met het oog op artikel 7:658 BW op gelijke voet stond met de gewone werknemer.

Tips

Ondernemingen moeten erop bedacht zijn, dat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die een zzp’er lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Zij doen er verstandig aan de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door te controleren of de verzekering ook deze schade voor zelfstandigen dekt en als dat niet het geval is de verzekering erop aan te passen.

De conclusie dat iedere opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die een zzp’er lijdt, lijkt mij niet op zijn plaats. Het moet wel om werk gaan dat normaliter binnen het bedrijf wordt gedaan. De uitspraak van de Hoge Raad kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld bouwvakkers die op een bouwplaats werken, mensen die als zelfstandige in de zorg werken of een secretaresse die als zelfstandige door een bedrijf wordt ingehuurd.

Back To Top