Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Er is een wetvoorstel in voorbereiding waarmee op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen.Wetsvoorstel

Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen werknemers in het openbaar onderwijs niet langer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De bijzondere scholen en instellingen vielen al buiten de Ambtenarenwet, waardoor het private arbeidsrecht daar altijd voor heeft gegolden.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs voorgelegd ter consultatie. Het gehele openbaar onderwijs wordt daarmee uitgesloten van de werking van de Nieuwe Ambtenarenwet.

Geen overheidswerkgever

Op basis van de Wet normalisering ambtenaren zou een deel van het openbaar onderwijs nog onder de Ambtenarenwet blijven vallen. Voorbeelden daarvan zijn de openbare universiteiten, openbare UMC’s en de openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Door het in consultatie voorgelegd wetsvoorstel zal het gehele personeel dat werkzaam is op openbare scholen en/of instellingen niet langer onder de Ambtenarenwet vallen. Voorgesteld wordt het begrip overheidswerkgever in de Ambtenarenwet zodanig te wijzigen deze scholen en/of instellingen daar niet meer onder vallen.

Overwegingen die ten grondslag liggen aan dit wetsvoorstel is te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat in onderwijsland, maar ook dat de Ambtenarenwet regels bevat die niet goed aansluiten bij het onderwijs. De Ambtenarenwet bevat regels die vooral zien op het werken binnen de overheid, zoals integriteit, nevenwerkzaamheden en het afleggen van de eed/belofte. Binnen het onderwijs is er eigen regelgeving, waarbij afspraken zijn de Cao of andere regelementen.

Bron: Ministerie van OCW