Wijzigingen arbeidsrecht in 2019

Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2019

Wat zijn de arbeidsrechtelijke veranderingen in het arbeidsrecht in 2019?Transitievergoeding

De transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd. Per 1 januari 2019 gaat de transitievergoeding omhoog van 79.000 euro naar 81.000 euro. Werknemers die meer dan 81.000 euro per jaar verdienen, hebben recht op een transitievergoeding van maximaal één jaarsalaris.

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Per 1 januari 2019 worden de criteria voor de toepassing van de overbruggingsregeling verruimd, waardoor het makkelijker wordt voor werkgevers om in aanmerking te komen voor deze regeling. Voor kleine werkgevers die in een slechte financiële situatie verkeren en om bedrijfseconomische redenen mensen moeten ontslaan, geldt een overbruggingsregeling voor de betaling van de transitievergoeding. Wanneer aan de voorwaarden voor de overbruggingsregeling is voldaan, worden de gewerkte jaren voor mei 2013 niet meegerekend voor het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2019 is er in nieuwe ontslagprocedures niet langer vereist dat er in elke van de drie boekjaren voor aanvang van de ontslagprocedure een verlies moet zijn geleden. Bepalend wordt dat gemiddeld over deze drie boekjaren een negatief resultaat is behaald. Daarnaast geldt niet langer dat er sprake moet zijn van een negatief Eigen Vermogen. Bepalend wordt dat de waarde van het Eigen Vermogen van de onderneming ten hoogte 15 procent was van het totale vermogen van de onderneming in het jaar voorafgaand aan de ontslagprocedure. De overbruggingsregeling geldt tot 1 januari 2020. Tot 1 januari 2020 hebben kleine werkgevers dus de tijd om reserves op te bouwen voor het eventueel moeten betalen van de transitievergoeding.

Minimumloon en overwerk

Een tijd voor tijd regeling voor overwerk of meerwerk is vanaf 1 januari 2019 alleen toegestaan als daarvoor bij cao afspraken zijn gemaakt. Als er in de cao geen afspraken zijn gemaakt, geldt de Wet Minimumloon en zal over álle gewerkte uren, dus ook de overuren en meeruren, minimaal het minimumloon moeten worden betaald. Tijd voor tijd afspraken blijven mogelijk als de compensatie plaatsvindt in dezelfde betaalperiode van het overwerk én in gevallen dat de werknemer door de tijd voor tijd afspraken niet onder het minimumloon valt. Overwerk moet voor 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn gecompenseerd. Als dat niet het geval is, moeten de overuren alsnog worden uitbetaald.

Medezeggenschap

Pensioen

De personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering van ondernemingen die vanwege hun omvang geen ondernemingsraad hebben, krijgen meer rechten toegekend op het gebied van pensioen. Er geldt de verplichting om de personeelsvertegenwoordiging desgevraagd alle informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarde pensioen, die zijn nodig hebben tijdens de personeelsvergadering. Er wordt een initiatiefrecht pensioen opgenomen, waardoor de ondernemer verplicht is hierover in overleg te treden met de personeelsvertegenwoordiging als er om wordt verzocht.

Lonen en beloningsverschillen

Een jaarlijks gesprek over lonen en beloningsverschillen met de ondernemingsraad wordt verplicht voor ondernemingen met meer dan 100 medewerkers.

Wet Arbeid en Zorg

Pleeg- en adoptieverlof

Er vindt een verlenging plaats van twee weken tot zes weken. Dit geldt voor beide ouders. De uitkering wordt verstrekt door het UWV ter hoogte van het maximum dagloon.

Wet invoering extra geboorteverlof

Er vindt een uitbreiding plaats van het huidige kraamverlof met eenmaal de wekelijkse arbeidsduur tot maximaal 5 dagen voor de echtgeno(o)te of de geregistreerde partner, degene die samenwoont met de moeder of degene die het kind heeft erkend. Dit geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de dag van de bevalling.

Wet Zorg- en Affectieschade

Door deze wet ontstaat recht op immateriële schade, als een werknemer overlijdt of ernstig letsel oploopt door een arbeidsongeval en de werkgever hieraan schuld hebben. Er moet sprake zijn van overlijden of ernstig en blijvend letsel, waarbij iemand 70% van zijn lichamelijke of geestelijke functies verliest. Deze schade moet voldaan worden aan partner, ouders of kinderen van het slachtoffer en deze uitkering varieert tussen de 12.500 en 20.00o euro.

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Tot op heden loopt de vervanging van de Wet DBA moeizaam. In 2019 gaat het kabinet verder met de vervanging van deze wet. Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan en er moet meer duidelijkheid komen voor zelfstandigen en opdrachtgevers over het al dan niet bestaan van dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het wetvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans is inmiddels voorgelegd aan de Tweede Kamer. In de loop van 2019 zal hierover waarschijnlijk meer uitsluitsel komen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de invoering niet eerder dan 2020 verwacht. Met de WAB wil het kabinet de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal punten repareren. Er wordt in de WAB een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht voorgesteld waaronder: de introductie van de gecombineerde ontslaggrond (de zogenaamde i-grond), een extra ontslagvergoeding bij ontbinding op de i-grond, een proeftermijn bij contracten voor onbepaalde tijd, wijziging van de ketenregeling naar drie jaar, recht op transitievergoeding vanaf dag één van het dienstverband, payrolling en beperkingen oproepcontracten.

Algemene Ouderdomswet

De ingangsleeftijd AOW wordt per 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden.