AMBTENARENRECHT

HET AMBTENARENRECHT KENNEN WE ALS GEEN ANDER

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenarenrecht (WNRA) in werking getreden. Deze wet geldt voor iedere ambtenaar die bij een overheidswerkgever werkt.

De invoering van de WNRA betekent dat de eenzijdige aanstelling voor een groot deel van de ambtenaren komt te vervallen. Een groot deel van de ambtenaren komt te vallen onder het reguliere arbeidsrecht. Ook worden de procedures niet meer gevoerd volgens het bestuursprocesrecht maar volgens  het civiele procesrecht. Op deze ambtenaren blijft wel de Ambtenarenwet 2017 van toepassing. Aan de ambtenaar worden bijzondere eisen gesteld, die onder meer betrekking hebben op de integriteit van de ambtenaar.

Door de invoering van de WNRA zijn er ook nieuwe groepen van ambtenaren ontstaan, die komen te vallen onder de Ambtenarenwet 2017, zoals bijvoorbeeld ambtenaren van het UWV.

De WNRA geldt echter niet voor alle ambtenaren. Van de WNRA is een aantal groepen ambtenaren uitgezonderd, zoals politiepersoneel, rechters, militairen en burgers werkzaam bij het Ministerie van Defensie en politieke ambtsdragers. Deze groep van ambtenaren behoudt de eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling. Tevens is op deze ambtenaren het bestuursprocesrecht nog steeds van toepassing, met procedures van bezwaar, beroep en hoger beroep.

Ambtenaren  werken in het openbaar belang en in het publieke domein. Ze blijven een bijzondere rechtspositie houden, waarbij een hoge mate van integriteit geldt.

Het ambtenarenrecht kennen we als geen ander. We kennen de verschillende Cao’s  en rechtspositieregelingen. We zijn tevens goed op de hoogte van het sociale zekerheidsrecht voor ambtenaren, zoals bovenwettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Ambtenaren doen er verstandig aan om bijtijds een advocaat ambtenarenrecht te raadplegen. Het niet tijdig onderkennen van een besluit of handeling, het daartegen geen actie ondernemen kan gevolgen hebben voor uw rechtspositie, bezoldiging of uitkering.

Heeft u een probleem of vraag over ambtenarenrecht? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 • Integriteit en gedragscode’s
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Ontslagprocedures bij UWV of civiel rechter
 • Strafontslag of ontslag op staande voet
 • Reorganisatie

DOE DE CHECK

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties. Check hier uw vaststellingsovereenkomst.

CHECK OVEREENKOMST
 • Van Werk naar Werk trajecten
 • Zienswijze, bezwaar en beroep tegen besluiten
 • Bovenwettelijke en wachtgeldregelingen
 • Overplaatsing, wijziging functie en bezoldiging
 • Bovenwettelijke en wachtgeldregelingen
 • Overplaatsing, wijziging functie en bezoldiging
 • Ziekte- en arbeidsongeschiktheid
 • Functioneringsproblematiek
 • Verstoorde verhoudingen
 • Second opinion

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur