SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

WIJ KENNEN DE ACTUELE REGELS

Het sociale zekerheidsrecht is een complex geheel van wetten en regelingen, die bovendien veelvuldig aan verandering onderhevig zijn.

We kennen als advocaat sociale zekerheidsrecht de actuele regels en procederen regelmatig bij de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep. Onze meerwaarde is dat we daarnaast goed op de hoogte zijn van de bovenwettelijke regels, die gelden voor ambtenaren, werknemers in het onderwijs  en de zorg.

Zowel werkgevers als werknemers krijgen te maken  met situaties waarbij het advies van een advocaat die gespecialiseerd in de sociale zekerheid belangrijk is.

Het sociale zekerheidsrecht is sterk verweven met het arbeidsrecht.

Zeker in ontslagsituaties is de kennis van werknemersverzekeringen, WW, WIA en Ziektewet van groot belang. Met de Wet Werk en Zekerheid is het WW recht ingrijpend gewijzigd. Afspraken die werkgever en werknemer maken kunnen van invloed zijn op de uitkeringssituatie.

Werkgevers kunnen belanghebbende zijn bij besluiten van het UWV als ze eigenrisicodrager zijn voor de WW uitkering van voormalige werknemers bij overheid, onderwijs of de zorg.

In geval van ziekte kunnen werknemers aanspraken maken op een WIA uitkering. Een werkgever kan als eigen risicodrager belang hebben om een besluit van het UWV aan te vechten en kan bezwaar en beroep aantekenen.

Werkgevers lopen ook risico op een loonsanctie van UWV, indien het UWV oordeelt dat de werkgever de re-integratieverplichting onvoldoende is nagekomen.

Heeft u te maken met ontslag of dreigend ontslag en wilt u informatie over uw uitkering? Heeft het UWV een besluit genomen over de WW uitkering of WIA uitkering waartegen u bezwaar wilt aantekenen? Goede hulp van een advocaat op het terrein van het sociale zekerheidsrecht is onontbeerlijk.

Neem vrijblijvend én tijdig contact met ons op. Tegen een besluit van UWV of andere uitvoeringsinstanties moet binnen zes weken bezwaar of beroep worden aangetekend.

  • Bezwaar en beroep

DOE DE CHECK

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties. Check hier uw vaststellingsovereenkomst.

CHECK OVEREENKOMST
  • WW
  • Loongarantieregeling
  • WAO en WIA
  • ZW
  • Bovenwettelijke – en naast wettelijke uitkeringen
  • Loonsanctie UWV
  • Second opinion
  • Eigen Risicodragerschap

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur