ONDERWIJSRECHT

WIJ WIJZEN U DE WEG

In het onderwijsrecht gelden verschillende regels voor het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs.

Sinds de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 vallen de medewerkers van het openbaar onderwijs niet langer meer onder het ambtenarenrecht. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat gelden. Dit was als zo voor bijzondere onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Het onderwijsrecht is complex en voor onderwijspersoneel gelden bijzondere regels. Wij kennen het onderwijsrecht als geen ander en hebben expertise van de verschillende Cao’s in het onderwijs. Tevens zijn we goed op de hoogte van het sociale zekerheidsrecht voor onderwijspersoneel, zoals bovenwettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Het is verstandig bijtijds een advocaat onderwijsrecht te raadplegen. Heeft een vraag of probleem op het gebied van onderwijsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • (Tijdelijke) aanstelling of arbeidsovereenkomst
 • Reorganisatie en herplaatsing
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Disfunctioneren
 • Formele beoordeling
 • Overplaatsing, wijziging functie of loon/bezoldiging
 • Ongeschiktheidsontslag

DOE DE CHECK

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties. Check hier uw vaststellingsovereenkomst.

CHECK OVEREENKOMST
 • Reorganisatie, inkrimping of opheffing
 • Plaatsing boven de formatie
 • Sociaal plan
 • Herplaatsing
 • Reorganisatieontslag
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie tijdens ziekte
 • Aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid
 • Integriteit en gedragscodes
 • Ontslag op andere gronden of verstoorde verhoudingen
 • Bovenwettelijke regelingen
 • Zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep (ambtenaar)
 • Second Opinion

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur