skip to Main Content

Onderwijsrecht

In het onderwijsrecht gelden verschillende regels voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie, het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs.

Binnen het onderwijs zijn personen werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst  (bijzonder onderwijs) of op grond van een ambtelijke aanstelling (openbaar onderwijs).

Voor een medewerker in het onderwijs die ambtenaar is, gelden op veel punten afwijkende regels. Geschillen tussen de onderwijswerkgever en de werknemer worden beslecht via de bestuursrechtelijke regels van bezwaar en beroep.

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst is het reguliere arbeidsrecht (link) en is ook de Wet Werk en Zekerheid van toepassing.  De rechtspositie van het personeel van het bijzonder onderwijs komt op punten niet overeen niet overeen met de reguliere werknemer.

Het onderwijsrecht is complex. Werknemers of werkgevers uit het onderwijs doen er verstandig aan om bijtijds een advocaat onderwijsrecht te raadplegen. Heeft u een vraag of probleem op het gebied van onderwijsrecht Neem vrijblijvend contact met ons op.

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties

 • (Tijdelijke) aanstelling of arbeidsovereenkomst
 • Reorganisatie en herplaatsing
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Disfunctioneren
 • Formele beoordeling
 • Overplaatsing, wijziging functie of loon/bezoldiging
 • Ongeschiktheidsontslag
 • Reorganisatie, inkrimping of opheffing
 • Plaatsing boven de formatie
 • Sociaal plan
 • Herplaatsing
 • Reorganisatieontslag
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie tijdens ziekte
 • Aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid
 • Integriteit en gedragscodes
 • Ontslag op andere gronden of verstoorde verhoudingen
 • Bovenwettelijke regelingen
 • Zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep (ambtenaar)
 • Second Opinion

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Back To Top