Het nieuwe jaar 2021 is aangevangen. De belangrijkste nieuwe of veranderende wetgeving op het gebied van arbeidsrecht op een rij.

Compensatieregeling Transitievergoeding kleine werkgevers

Per 1 januari 2021 treedt een deel van de Compensatieregeling Transitievergoeding voor het MKB in werking. Een werkgever met minder dan 25 werknemers kan compensatie krijgen voor de transitievergoeding die moet worden betaald bij een bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering van de werkgever.

Payrollwerkgever en Stipp

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling. De payrollwerkgever is daarvoor verantwoordelijk. Met ingang van 1 januari 2021 is de pensioenregeling Stipp niet meer verplicht voor de payrollwerkgever.

Overwerk en WW premie

Vanwege de coronacrisis is besloten dat de hoge WW-premie voor werknemers met een vast contract die in dat jaar meer dan 30% overwerken, niet geld in 2021.

Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte wordt per 1 januari 2021 verlaagd. De vrije ruimte over de eerste 400.000 euro van de loonsom bedraagt 1,7%. Door de coronacrisis bedroeg dit percentage vanaf april 2020 tijdelijk 3%. Voor het restant van de loonsom vanaf 400.000 euro wordt het percentage vanaf 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18%.

Reiskostenvergoeding

De vaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkende werknemers kan in verband met de coronacrisis tot 1 februari 2021 onbelast worden vergoed, ook als de reiskosten niet volledig worden gemaakt. Voorwaarde is dat het gaat om vaste vergoedingen die door de werkgever zijn toegekend voor 13 maart 2020.

Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet

Bij beslaglegging door de schuldeiser moet een belastingvrije voet in acht worden genomen bij de schuldenaar. De berekening van de beslagvrije voet wordt vereenvoudigd. De hoogte van de beslagvrije voet wordt berekend op basis van de informatie die beschikbaar is op bestaande registraties. Voor een aantal instanties is overgangsrecht van toepassing. Naar verwachting zal de wet per 1 juli 2021 volledig in werking treden.

Vertrekregeling oudere werknemers

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een tijdelijke vrijstelling van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Een werkgever is onder voorwaarden de 52% heffing niet verschuldigd bij een vertrekregeling met een oudere werknemer.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bedraagt 84.000 euro bruto of een jaarsalaris bruto.

Bezoldigingsmaximum topfunctionarissen WNT

Het bezoldigingsmaximum voor WNT topfunctionarissen bedraagt 209.000 euro bruto per jaar.

Vaste urenomvang oproepovereenkomst

Sinds 1 januari 2020 is de werkgever op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans verplicht om werknemers met een oproepovereenkomst na 12 maanden een vaste urenomvang aan te bieden. Vanaf 1 juli 2021 geldt dat als een werknemer akkoord gaat met de nieuwe arbeidsomvang, de nieuwe arbeidsomvang in gaat uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. De aanvaardingstermijn van de werknemer wordt vanaf dat moment één maand.

RIV toets en bedrijfsarts

Vanaf 1 september 2021 wordt mogelijk het advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV toets die UWV na 104 weken arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet verrichten in het kader van de WIA aanvraag. Een werkgever die het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, loopt daardoor minder risico op een loonsanctie.

Einde overgangsrecht AOW-ers

Vanaf 1 april 2021 geldt een termijn van zes weken voor de periode van loondoorbetaling tijdens ziekte, het opzegverbod tijdens ziekte, de re-integratieplicht bij ziekte en het recht op een ZW uitkering voor AOW gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of als de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste ziektedag.

NOW-3

De NOW-3 bestaat uit drie tranches met elke een periode van drie maanden. Het was de bedoeling deze tranches geleidelijk te versoberen. Op dit moment is besloten daarvan voorlopig af te zien. De regeling van de tweede tranche (eerste kwartaal 2021) is gelijk aan de eerste tranche (vierde kwartaal 2020).

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!