Het kabinet heeft bekend gemaakt dat werkgevers vanaf 6 juli 2020 bij het UWV een tweede tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen, de zogenaamde NOW 2.0. Wat wordt er gewijzigd ten opzichte van de eerdere NOW 1.0.

Systematiek NOW 2.0

Evenals bij de NOW 1.0 dienen werkgevers tenminste een omzetverlies van 20% te verwachten, waarna maximaal 90% van de loonsom wordt gecompenseerd afhankelijk van het omzetverlies. De verlengde NOW 2.0 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming. De nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Wijzigingen

 • De refertemaand voor de loonsom wijzigt van januari 2020 naar maart 2020;
 • De vaste forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. De opslag van 30% bood onvoldoende compensatie;
 • Met de NOW 2.o komen nu ook de loonkosten van de maanden juni, juli, augustus en september 2020 in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dit is een maand langer dan de NOW 1.0. Als ook de NOW subsidie is aangevraagd, dan moet de omzetperiode onder NOW 2.0 aansluiten op de omzetperiode van de NOW 1.o;
 • Bij een beroep op de NOW 1.0 verplicht een werkgever zich bij het UWV een toestemming te vragen voor ontslag op bedrijfseconomische redenen. Als de werkgever dat toch doet, vindt een correctie van de subsidie plaats. Deze wordt met 150% van het loon van de ontslagen werknemer verminderd. De NOW 2.0 wordt de subsidie gecorrigeerd met 100% en de boete van 50% is niet meer aan de orde bij een ontslagaanvraag in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Het gaat daarbij om ontslagaanvragen die bij UWV zijn ingediend en niet tijdig (binnen 5 werkdagen) zijn ingetrokken. De subsidie wordt bij de vaststelling daarvan gecorrigeerd met 100% van het loon van de werknemer, vermeerderd met de forfaitaire opslag over drie maanden. Dit terwijl de NOW 2.0 een subsidieperiode kent van vier maanden en niet van drie maanden;
 • Werkgevers moeten verklaren, indien de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is, dat zij gedurende de periode van vier weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag niet eerder zullen indienen dan vier weken nadat de melding is gedaan. Indien dat niet wordt nagekomen is de ontslagboete 5%. Het totaal ontvangen subsidiebedrag wordt met 5% verlaagd als de werkgever gedurende periode van 30 mei tot en met 30 september 2020, gedurende het subsidietijdvak 20 of meer ontslagenaanvragen indient 0p bedrijfseconomische gronden en niet voldoet aan de verplichtingen van de WMCO. Bij het getalscriterium van 20 of meer ontslagen tellen ook de gesloten vaststellingsovereenkomsten mee. UWV hanteert voor dit getalscriterium een zestal werkgebieden, gebaseerd op een clustering van provincies;
 • Werkgevers worden verplicht werknemers te stimuleren tot bij- en omscholing. De regering komt op korte termijn met een hiermee verband houdend crisispakket ‘NL leert door’, waarmee werkgevers vanaf juli 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie;
 • Een werkgever die beroep doet op de NOW mag geen dividend aan aandeelhouders of bonussen aan het bestuur/directie uitkeren of eigen aandelen inkopen in 2020;
 • Voor seizoensgebonden bedrijven is van belang dat in de al lopende NOW 1.0 de maand maart 2020 ook als uitgangspunt kan worden genomen als de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 hoger is dan in de maanden januari, februari en maart 2020.

Aandachtspunten

 • Voor de NOW 1.0 is de uiterste aanvraagdatum 31 mei 2020. Om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0 hebben werkgevers de mogelijkheid een aanvraag te doen tot en met 31 augustus 2020;
 • Voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0 tellen subsidies die werkgevers ontvangen in verband met de coronacrisis mee voor de omzet;
 • Er vindt een definitieve tegemoetkoming plaats, waarbij sprake kan zijn van een nabetaling of terugvordering;
 • De werkgever die een beroep doet op de NOW, zal de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging , of in het geval dat ontbreekt de werknemers, moeten informeren over de NOW aanvraag. Dit geldt ook voor de verplichting om deelname aan ontwikkeladvies of scholing te stimuleren.

De bovengenoemde tekst geeft slechts een beperkte weergave van de NOW 2.0. Voor details van de regeling verwijzen we u naar de volledige tekst van de regeling, die op de website van de rijksoverheid is te vinden. Vanzelfsprekend kunt u voor vragen contact met ons opnemen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!