In juli 2018 is de Regeling compensatie transitievergoeding al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding ook daadwerkelijk gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling treedt definitief op 1 april 2020 in werking.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij UWV compensatie van de transitievergoeding vragen indien zij de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigen of indien zij de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd vanaf 1 juli 2015.

In de regeling compensatie transitievergoeding staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Uit de regeling volgt dat de aanvraag in ieder geval zal worden afgewezen als deze wordt ingediend:

  • voordat de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verstrekt;
    of
  • indien meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de werkgever de vergoeding aan de werknemer heeft verstrekt.

Voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan wie een transitievergoeding is verstrekt in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 geldt de hierboven genoemde tweede voorwaarde niet. Wel geldt dat de aanvraag voor 1 oktober 2020 moet zijn ingediend bij het UWV. Het UWV beslist dan binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast aandacht besteed aan de informatie die het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende documenten:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon;
  • de gegevens die zijn gebruikt om de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Met de regeling wordt beoogd bij werkgevers drempels weg te nemen voor het beëindigen van de zogeheten ‘slapende dienstverbanden’. Werkgevers kiezen er op dit moment veelal voor om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet te beëindigen om zo te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. Dit terwijl de werknemers geen salaris meer ontvangen. Vanaf 1 april 2020 kan aan deze gang van zaken een einde komen. Goed nieuws voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, want aan het slapend dienstverband kleven ook risico’s voor de werkgever. Denk daarbij aan het claimen van passende arbeid door de werknemer, de aanhoudende re-integratieverplichtingen, jubileumuitkeringen en een verhoogde transitievergoeding.

Indien u als werkgever niet wil wachten tot 1 april 2020 en reeds nu afscheid wil nemen van een werknemer met een slapend dienstverband, dan is dat mogelijk. Hier kunt u dan vanaf 1 april 2020 voor gecompenseerd worden. Het is wel van belang om alle documenten die betrekking hebben op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding goed te bewaren. Heeft u vragen, neem dan met ons contact op!!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!