Is voldaan aan de eisen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kan een werkgever in aanmerking komen voor compensatie van de transitievergoeding bij UWV (ex art. 7:673e BW). Belangrijke uitspraken dit jaar geven duidelijkheid over perikelen met UWV. De belangrijkste uitspraken op een rij.

Compensatie ‘slapende’ dienstverbanden?

Er bestaat ook recht op compensatie als de termijn van 2 jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken vóór 1 juli 2015 én het dienstverband eindigt ná 1 juli 2015. De compensatie moet slapende dienstverbanden voorkomen.

De vergoeding is niet hoger dan de vergoeding die aan de werknemer verschuldigd is op de dag volgend op de dag van 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Aldus de CRvB op 1 juni 2022 (ECLI:NL:CRvB:2022:1180).

Op 11 november 2022 volgt de Hoge Raad. Goed werkgeverschap betekent dat een werkgever moet instemmen met een voorstel van een werknemer tot beëindiging van het arbeidscontract met toekenning van de transitievergoeding. Ook als de wachttijd is verstreken vóór 1 juli 2015 en het contract eindigt ná 1 juli 2015 (ECLI:NL:HR:2022:1575).

Loonsanctie?

De periode van een loonsanctie wordt bij de berekening van de compensatie buiten beschouwing gelaten. Het niet naleven van re-integratieverplichtingen met als gevolg een hogere transitievergoeding is aan de werkgever te wijten. (ELCI:NL:RBOBR:2022:08).

Verkorte IVA en beëindiging dienstverband binnen twee jaar?

Let op: bij toekenning van verkorte IVA én de beëindiging van het dienstverband binnen twee jaar ziekte door een beëindigingsovereenkomst, is er geen aanspraak op compensatie (ECLI:NL:RBZWB:2022:953).

Dit geldt ook als een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden binnen de periode van twee jaar ziekte (ECLI:NL:RBNHO:2022:4477).

Voorwaarde voor compensatie is dat de werknemer twee jaar aaneengesloten arbeidsongeschikt is geweest

Succesvolle re-integratie tweede spoor?

Na een succesvolle re-integratie in het tweede spoor en loondoorbetaling gedurende twee jaar, compenseert UWV niet omdat er geen WIA is toegekend. De rechter kent de compensatie echter wel toe (ECLI:NL:RBOVE:2022:2075).

Rekenregels WWZ of WAB?

Per 1 juli 2015 is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de transitievergoeding ingevoerd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  per 1 januari 2020 heeft geleid tot versobering van de transitievergoeding, vooral voor de oudere werknemer.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van deze nieuwe rekenregels wanneer het einde van de wachttijd ligt voor 1 januari 2022 en de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2022 wordt beëindigd (ECLI:NL:RBGEL:2022:5207).

Welk loon?

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van de overeengekomen looncomponenten. Niet de uitbetaalde looncomponenten, waar UWV uitgaat.

Uitgegaan moet worden van 100% en niet 85% van het loon tijdens ziekte. De wetgever beoogt geen onderscheid te maken tussen de ziek en niet zieke werknemer (ECLI:NL:RBGEL:2022:5514).

Vragen? Bel me op 076-5201455. Of stuur een mail: [email protected]