De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat er aanspraak bestaat op compensatie van de transitievergoeding als de twee jaren van arbeidsongeschiktheid zijn verstreken vóór 1 juli 2015 en het dienstverband is geëindigd op of ná 1 juli 2015.

Wat is de Regeling compensatie transitievergoeding?

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan twee jaar ziek is, heeft de werkgever geen verplichting meer het loon door te betalen. De werkgever kan ontslag aanvragen bij het UWV.

De zieke werknemer heeft dan recht op de transitievergoeding. De werkgever kan met de Regeling Compensatie Transitievergoeding de betaalde transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. Deze compensatie heeft als doel zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen.

Het oordeel van de CRVB (ECLI:NL:CRVB: 2022:1180)

In deze zaak ging het UWV niet over tot de compensatie van de transitievergoeding op verzoek van een werkgever. Het UWV stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een compensatie als de twee jaar arbeidsongeschiktheid door ziekte is verstreken vóór de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015.

De CRvB oordeelt dat de wetsuitleg van het UWV onjuist is. Uit artikel 7:673e BW en de wetsgeschiedenis blijkt dat het hierbij gaat om een maximeringsbepaling die betrekking heeft op de hoogte van de vergoeding. Deze bepaling bevat geen extra voorwaarde voor het recht op compensatie. De uitleg is in strijd met het doel van de compensatieregeling om ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen.

De werkgever heeft dus aanspraak op een compensatievergoeding in de situatie waarin een dienstverband ná 1 juli 2015 is geëindigd, maar de termijn van twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken vóór 1 juli 2015.

Bron: rechtspraak.nl