Het kabinet verlengt de Tijdelijke Noodmaatregel voor overbrugging werkbehoud (NOW) per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van 20% in aanmerking voor steun. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van minstens 30%.

Het doel van de regeling

De regeling dient twee doelen.

Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen de helpende hand. Zo blijft de werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden.

Ten tweede biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met werknemers voor te bereiden op de economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het kabinet heeft daarom besloten de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk af te bouwen en ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit uiting komt in de subsidie..

De NOW is een onderdeel van een belangrijk steunpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en van-werk-naar-werk.

De belangrijkste wijzigingen

  • NOW 3 geldt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van drie maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80% naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De precieze voorwaarden van de NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

Aanvraag

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elke tijdvak kan een werkgever besluiten wel of geen aanvraag te doen.

Voor deelname aan NOW maakt het niet uit of er eerder gebruik is gemaakt van de NOW regelingen.

Vergoedingspercentage en verlaging loonsom

De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd van 80% in het eerste tijdvak naar 60% in het derde tijdvak. Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder daling van de subsidie. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak.

De vrijwillige daling van de loonkosten kan op twee manieren tot stand komen. Allereerst natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of een vrijwillig loonoffer te vragen van de werknemers. Individuele afspraken over het loon zijn niet gekoppeld aan de aanvraag voor subsidie. Ze kunnen mogelijk in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden is voldaan. De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk twee maal het dagloon dat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar twee maal het dagloon. Daarmee komt de situatie tijdens het laatste tijdvak neer op een lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.

Meer informatie over de NOW 3 volgt.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!