Een werkgever kan een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bij omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis. Hoe zit het met ontslag als een werkgever gebruik maakt van de NOW?

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen op grond van de NOW een tegemoetkoming ontvangen in de loonkosten vanwege een grote terugval in de omzet in het kader van de uitbraak van het coronavirus. Op 31 maart 2020 is de inhoud van de nieuwe regeling bekend gemaakt. De NOW heeft als doel werkgevers met een terugval in de omzet in staat te stellen werknemers in dienst te houden.

De aanvragen kunnen vanaf 6 april 2020 ingediend worden. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de loonkosten dient sprake te zijn van een omzetdaling van ten minste 20% gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden, gelegen tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020.

In de regeling is onder meer als voorwaarde gesteld dat de werkgever na 17 maart (datum afkondiging regeling) het UWV niet mag verzoeken om toestemming de arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen. Doet de werkgever dat wel, zal in het definitieve subsidiebesluit 90% van het loon van de betrokken werknemers met een factor 1,5 op de subsidie in mindering worden gebracht.

Op 3 april 2020 is er een aantal verduidelijkingen en wijzigingen gepubliceerd. In de NOW zat onder meer een technische fout met betrekking tot de verhoging van 50% voor een ingediende ontslagaanvraag bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen tot 31 mei 2020. Dit is aangepast. Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon was doorbetaald.

Bedrijfseconomisch ontslag

Tijdens de maanden dat er gebruikt wordt gemaakt van de subsidie geldt er dus een verbod op ontslagen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Heeft de werkgever reeds bedrijfseconomische ontslagaanvragen ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020 en worden deze niet ingetrokken, dan zal de subsidie gekort worden. Deze sanctie geldt ongeacht de uitkomst van de ontslagaanvraag, dus ook wanneer het UWV de ontslagaanvraag afwijst.

Het is verder nog steeds mogelijk een ontslagaanvraag in te dienen op grond van bedrijfseconomische redenen. Bij een ingediende ontslagaanvraag vanaf 2 april 2020 dient de werkgever wel aannemelijk te maken dat de NOW in zijn geval geen voor de hand liggende andere oplossing is.

Ontslag wegens andere gronden

In de NOW staat dat een werkgever na 17 maart 2020 geen verzoek doet om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW, het zogenaamde bedrijfseconomisch ontslag, gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend. Ontslag wegens andere gronden op grond van artikel 7:669 BW is wel mogelijk. Ontslagaanvragen voor langdurig zieke werknemers kunnen nog gewoon bij UWV worden ingediend. Tevens kunnen verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter op andere gronden nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van disfunctioneren of verstoorde verhoudingen.

Het niet verlengen van tijdelijke contracten

Een werkgever kan besluiten gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van de NOW een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen. De werkgever dient daarbij rekening te houden met de aanzegtermijn van één maand voordat het contract afloopt. Indien de aanzegging te laat of helemaal niet plaats vindt, kan de werknemer naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op de aanzegvergoeding van maximaal één maandsalaris.

Proeftijdontslag

De NOW maakt het mogelijk de arbeidsovereenkomst met een beroep op de proeftijd op te zeggen. Een ontslag tijdens de proeftijd mag niet vanwege discriminatie. Een werkgever kan onder omstandigheden ook voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op het proeftijdbeding, tenzij dit niet in strijd is met het goed werkgeverschap (ECL:NL:RBGEL:5741).

Vaststellingsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen ook onder de NOW overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op basis van wederzijds goedvinden. Als werkgever en werknemer daarover overeenstemming bereiken, dan kan het einde van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder deze eindigt, worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Let op: verlaging van loonsom kan nadelig zijn voor de subsidie!!

De werkgever die gebruik maakt van de NOW heeft een inspanningsplicht de loonsom gelijk te houden. Indien er ontslagen vallen, kan de loonsom dalen. Dit kan erin resulteren dat het voorschot dat de werkgever krijgt toegekend hoger is dan het uiteindelijke bedrag op subsidie waarop hij recht heeft. Dit verschil zal de werkgever achteraf moeten terugbetalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!