De tijdelijke Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in werking getreden. Op 2 april zijn reeds enkele aanpassingen doorgevoerd. Het is gebleken dat er nog op een aantal punten wijziging nodig is per 1 mei.

Omzetbepaling bij concerns

Het wordt mogelijk voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, dat individuele werkmaatschappijen subsidie aanvragen op basis van de omzetbepaling van de werkmaatschappij. De personeelsbv’s binnen een concern kunnen zelf geen beroep doen op de NOW. Andere bv’s binnen het concern mogen de NOW wel aanvragen. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden ten aanzien van het dividend- en bonusbeleid en aanvullende accountantsverklaringen.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW

Concerns die de NOW aanvragen gaan akkoord met een mogelijke openbaarmaking van gegevens die nodig zijn voor de NOW aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bij het indienen van de subsidieaanvraag stemt de aanvrager in met het eventueel openbaar maken van informatie die wordt verstrekt aan UWV bij de aanvraag en gegevens uit het subsidiedossier.

Buitenlands rekeningnummer toegestaan

Werkgevers met een niet Nederlands SEPA bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer op te geven.

Schrappen melding loonkostensubsidie

Werkgevers die de NOW aanvragen én recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. De toekenning van de NOW subsidie hoeft niet bij de gemeente te worden gemeld. De dubbele financiering van loonkosten van deze werknemers wordt onder de huidige bijzondere omstandigheden geaccepteerd. Verrekening van de subsidie NOW met de loonkostensubsidie blijkt moeilijk dan wel niet uitvoerbaar.

Technische aanpassingen

Daarnaast is de NOW op enkele punten van technische aard gewijzigd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!