Recent deed de Hoge Raad een uitspraak over twee aspecten van ontslag op staande voet. Wat is de betekenis van deugdelijk onderzoek door een werkgever bij ontslag op staande voet? Is voldaan aan mededelingseis?

Een werkgever is bevoegd de arbeidsovereenkomst op staande voet op te zeggen vanwege een dringende reden, met onverwijlde mededeling van de reden aan de werknemer. Op 30 juni 2023 oordeelde de Hoge Raad over deze aspecten van ontslag op staande voet.

Wat speelde er?

De werkgever doet extern onderzoek naar het vermoeden van concurrerende activiteiten en ontoelaatbare uitingen van de werknemer in de functie van CEO.

De werknemer wordt op 29 augustus 2020 geïnformeerd over het onderzoek en dat hij op korte termijn wordt gehoord. Op 3 september 2020 volgt ontslag op staande voet op basis van verstrekte documenten van het onderzoeksbureau.

De ontslagbrief bevat zestien redenen voor het ontslag, waarbij wordt verwezen naar verschillende documenten, Whatsapp groepen en bijgevoegde documenten.

Het Hof Amsterdam oordeelt tot een niet rechtsgeldig ontslag op staande voet. Het is onduidelijk wat de precieze reden is voor het ontslag. Het onderzoek is onzorgvuldig wegens het ontbreken van wederhoor, dat was aangekondigd.

Oordeel van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1008)

De uitspraak is in lijn met vaste rechtspraak van de Hoge Raad.Wat zijn de conclusies?

De betekenis van deugdelijk onderzoek naar de dringende redenen

De beoordeling van de dringende redenen vereist een afweging van de omstandigheden van het geval in onderlinge samenhang. Het achterwege blijven van een deugdelijk onderzoek naar het bestaan van de dringende reden, betekent niet dat er geen sprake kan zijn van een dringende reden, mits de gedragingen van de werknemer vast komen te staan en ernstig genoeg zijn.

De mededelingsplicht

Aan de mededeling van de dringende reden worden strenge eisen gesteld. Hieraan is  voldaan als het de werknemer onmiddellijk duidelijk is waarom hij wordt ontslagen (HR:NL:HR:2014:3126).Aan de mededelingsplicht is ook voldaan, als in de ontslagbrief de aantijgingen worden onderbouwd en toegelicht in voetnoten, waarin concrete voorbeelden worden gegeven.

Tip

Deze zaak toont het belang aan in de ontslagbrief op te nemen dat de voor ontslag genoemde redenen tezamen, maar ieder op zichzelf beschouwd, voldoende grond zijn voor het ontslag op staande voet.

In de ontslagbrief waren zestien redenen genoemd. Een aantal zaken stond vast, maar een aantal zaken moest nader onderzocht worden. De vaststaande zaken, mits ernstig genoeg, konden zo het ontslag op staande voet rechtvaardigen.

Vragen? Bel me op 076-5201455 of stuur een mail [email protected].