In het primair onderwijs worden de kosten van werkloosheidstuitkeringen ten laste gebracht van het Participatiefonds als aan de reglementen is voldaan. In 2021 zal dit gaan veranderen en is het uitgangspunt dat 50% van de wettelijk en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering voor rekening komt van de werkgever.

Werkgevers in het primair onderwijs zijn eigen risicodrager voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen, zowel wettelijk als bovenwettelijke (WOPO). De kosten worden in werkelijkheid in het algemeen vergoed door het Participatiefonds. De kosten worden omgeslagen over alle werkgevers in het primair onderwijs.

Het primair onderwijs wijkt daarmee af van het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en Wetenschappelijk Onderwijs. In het voortgezet onderwijs draagt de werkgever 25% van de kosten van de werkloosheidsuitkeringen, in de andere sectoren is dat 100 %.

Er komen hierin wijzigingen. Deze zijn neergelegd in een wetsvoorstel Beëindiging vervangingsfonds en hervorming participatiefonds en worden vastgelegd in het reglement. De contouren zijn reeds opgenomen in een Kamerbrief en de concept Memorie van Toelichting.

Wijziging bekostiging

De kosten voor de werkloosheidsuitkeringen in het primair onderwijs komen in alle gevallen voor een belangrijk deel ten laste van de individuele werkgever. In beginsel is dat 50%, maar in een aantal gevallen is dat 10%:

  1. bij ontslag op bedrijfseconomische gevolgen vastgesteld door UWV;
  2. bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
  3. bij een vaststellingsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden bij bedrijfseconomische redenen. In dat geval zal er en UWV afgeleide toets volgen door het Participatiefonds;
  4. bij beëindiging van een tijdelijk contract wegens vervanging.

De verwachting is dat bij een ontbinding door de kantonrechter wordt uitgegaan van een inhoudelijke procedure op tegenspraak.

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst en het eindigen van een tijdelijke contract (behoudens vervangingscontracten) zal een werkgever vanaf de beoogde invoering de helft van de feitelijke uitkeringskosten voor zijn rekening moeten nemen.

Per 1 januari 2020 wijzigt er een aantal zaken voor in het arbeidsrecht. Naast de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), zal ook de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) eindelijk van kracht worden. Hieronder volgt een update van de belangrijkste wijzigingen.

Uitbreiding taken Participatiefonds

Tegelijkertijd wordt voorzien in een uitbreiding van de taken van het Participatiefonds. Het fonds gaat namens werkgevers de kosten van de werkloosheidsuitkeringen aan UWV voldoen en gaat rechtstreeks zaken doen met onderwijswerkgevers. De verrekening via DUO zal verdwijnen.

Daarnaast gaat het Participatiefonds namens de werkgevers de re-integratieverplichting van artikel 72 a WW uitvoeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!