Valentijnsdag, daarom aandacht voor liefdesrelaties op het werk. Op het werk komen regelmatig liefdesrelaties voor. Doorgaans levert dat geen problemen op. Maar soms kunnen daardoor spanningen ontstaan. Hoe zit het juridisch en wat kan een werkgever doen bij ongewenste relaties?

Uitgangspunt is het recht op privacy

Iedereen is vrij in het kiezen van een liefdesrelatie. Dit is een fundamenteel recht dat is verankerd in artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet. Ook liefdesrelaties tussen collega’s onderling en tussen een werknemer en een cliënt vallen hieronder.

Een werkgever mag in beginsel zich hiermee in beginsel niet bemoeien en mag deze relatie niet verbieden.

Liefde binnen het arbeidsrecht is niet oneindig

Ten aanzien van dit uitgangspunt bestaan wel uitzonderingen.

Op basis van de rechtspraak blijkt dat een werkgever in bepaalde situaties grenzen mag stellen en arbeidsrechtelijke consequenties mag verbieden aan grensoverschrijdend gedrag.

Dat kan zich vooral voor in de volgende situaties:

  • een relatie die zich kenmerkt door afhankelijkheid ongelijkwaardigheid, bijvoorbeeld met een leerling, student, patiënt of cliënt;
  • een collegiale relatie die zich kenmerkt door een bepaalde mate van afhankelijkheid/ongelijkwaardigheid, bijvoorbeeld met een collega;
  • een relatie die zich kenmerkt door gegronde vrees van de werkgever dat er al dan niet onbedoeld bedrijfsgevoelige informatie terecht komt bij een concurrent, bijvoorbeeld een relatie met een werknemer van de concurrent.

Of een dergelijke relatie kan leiden tot een beëindiging van de arbeidsrelatie is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Gedragscode?

Vanwege inbreuk op de grondrechten is het niet mogelijk liefdesrelatie te verbieden op het werk. Wel kan de werkgever een gedragscode opstellen met een meldplicht voor relaties met een afhankelijkheidsrelatie of hiërarchisch karakter. Relaties waarbij ongelijkheid op de loer ligt.

In de gedragscode kan de werkgever regels stellen hoe met relaties op de werkvloer wordt omgegaan, regels stellen om belangenverstrengeling en ongewenste situaties om te gaan en wat de gevolgen zijn van het niet naleven.

Door de meldplicht komt de werkgever op de hoogte van de relatie en kan de werkgever beoordelen of het nodig is nadere maatregelen te treffen.

Uit de rechtspraak en een recente zaak blijkt dat de rechter waarde hecht aan een gedragscode ten aanzien van relaties met ondergeschikte werknemers (ECLI:RBROT:2022:11448).

Vragen? Bel me op 076-5201455 of stuur een mail [email protected].