Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ verworpen. Alles blijft dus bij het oude. Hoe zat het ook alweer?

Dit initiatief wetsvoorstel was door de Tweede Kamer met grote meerderheid aangenomen. Het wetsvoorstel beoogde een verzoek tot thuiswerken (verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats) op dezelfde wijze te behandelen als een verzoek tot aanpassing arbeidsduur of arbeidstijd conform de Wet Flexibel Werken. De werkgever zou zo’n verzoek enkel kunnen afwijzen  onder motivering van zwaarwichtige bedrijfs- en dienstbelangen.

De Eerste Kamer verwerpt het voorstel met 38 stemmen tegen.

De reden daarvoor is dat er getwijfeld werd aan het nut en noodzaak en of de wet niet te veel regeldruk oplevert voor werkgevers.

Dat betekent dus dat alles blijft zoals het was. Maar hoe zat het ook alweer?

Wet Flexibel Werken

Op grond van deze wet (artikel 2) kan een werknemer een verzoek doen tot wijziging van de arbeidsduur, arbeidsplaats of arbeidstijd. Dit artikel is niet van toepassing op werkgevers met minder dan 10 werknemer.

Voor de werknemer gelden de volgende eisen:

  • de werknemer is minimaal 26 weken in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum;
  • het verzoek wordt schriftelijk gedaan;
  • twee maanden vóór de beoogde ingangsdatum;
  • de werknemer kan één maal per jaar een verzoek doen, behoudens bijzondere omstandigheden.

De werkgever willigt het verzoek tot wijziging arbeidsduur of arbeidstijd in, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

Voor een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats zijn in de wet geen afwijzingsgronden opgenomen.

De werkgever heeft de plicht:

  • het verzoek in overweging te nemen;
  • met de werknemer te overleggen;
  • de afwijzing schriftelijk mede te delen onder opgave van de redenen.

Let op: als de werkgever niet binnen één maand voor de beoogde ingangsdatum niet heeft beslist, wordt de arbeidsplaats aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

Neem bij vragen gerust telefonisch contact op (076-5201455) of stel de vraag per e-mail ([email protected]).